Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
78/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής αποζημιώσεως Σταμούλη Κων/νου και λοιπών δύο (2) κατά Δήμου.

77/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής αποζημιώσεως Γκίκα
Παναγιώτη κατά Δήμου.

76/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παραλαβής της μελέτης για την υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

12/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί χορήγησης ή μη στην ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ Α.Ε. άδειας εγκάρσιας τομής διέλευσης αγωγού
πυρασφάλειας στη Χ.Θ. 69+524,50 & άδειας προσωρινής
εκτροπής κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματος.

72/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 443/2021 Α.Ο.Ε. περί απόδοσης
λογαριασμού παγίας προκαταβολής έτους 2021 και
απαλλαγή υπολόγων.

57/2023 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την εκτέλεση της προμήθειας «Ενεργειακή αναβάθμιση
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου (Αρ. μελ. 2/2023).
Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

53/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σύσταση δουλείας επί ακινήτων στην
περιοχή Ισθμού για διεύρυνση οδού, δυνάμει α) της υπ΄αριθμ.

47/2021

απόφασης Μ.Π.Κ. και β) του υπ΄αριθμ. 11193/2022 εγγράφου του
Τ.Π.Δ. και σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.

52/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών
εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας, παράκαμψη Λουτρακίου’’,
δυνάμει των υπ΄αριθμ. 148/2007, 59/2009, 86/2014 και 256/2013
αποφάσεων Μ.Π.Κ.

70/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη των δαπανών εορτασμού της Εθνικής
Επετείου 25 ης Μαρτίου 2023.

66/2023 Οικονομική Επιτροπή

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
του διαγωνισμού «Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση
τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη»
(μελ. 41/2022) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196178).

64/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη των δαπανών συμμετοχής του Δήμου
μας στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Ορεινός αγώνας
Λουτρακίου και αγώνας Περαίας Χώρας 2023».

63/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν
των υπ΄ αριθ. 22, 23, 24 και 25/2023 Α.Δ.Σ.

62/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 21/2023 Α.Δ.Σ.

49/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της 2 ης μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

68/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. 4592/16-03-2023 γνωμοδότησης πλη
ρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, περί συνδρομής ή των προϋποθέσεων
του νόμου για τη νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου (σχετ. 53/2023 ΑΟΕ).

1 2 3 11 101 107 Next › Last »
Επιστροφή