Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

 Tα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται ο δημότης να υποβάλει στο Δήμο για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του είναι τα εξής:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του δημότη, στην οποία βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του. (κατεβάστε εδώ)
2) Αστυνομική ταυτότητα.
3) Τελευταίο έντυπο Ε1 που έχει κατατεθεί στην εφορία