Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2019-07-07T14:55:24+00:00

Ενημέρωση Υποκείμενων των Δεδομένων

 

(Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)

 

 

  1. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. 
  2. Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
  1. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ. 
  2. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
  3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία.
  4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

 

  1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. 
  2. Με το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13.
  3. Για κάθε σχετική ενημέρωση και επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στον Κο Πρωτοπαππά Γεώργιο τηλ 2744360160 e mail:  protopappas@loutraki.gr

 

Επιστροφή