Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
449/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων
δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022 (Γ΄ τρίμηνο).

21,271/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου

459/2022 Οικονομική Επιτροπή

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 338/2022 Α.Ο.Ε., περί συγκρότησης
Επιτροπών Προμηθειών & Υπηρεσιών για το έτος 2022.

451/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 19448/2022 τεχνικής έκθεσης για
την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας λοιπού εξοπλισμού
(εργαλεία – μηχανήματα) για τις ανάγκες του Τμήματος
Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

450/2022 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους κατόπιν των υπ΄ αριθ. 123, 124, 125
/2022 Α.Δ.Σ. περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού
στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

449/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων
δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022 (Γ΄ τρίμηνο).

448/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως
Παππά Παναγιώτη κατά του Δήμου.

446/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν. 4412/2016) για την
εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση αγροτικής και δημοτικής
οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων από τις καταστροφές που
προξένησε η κακοκαιρία "ΓΗΡΥΟΝΗΣ" (μελ. 37/2022).
Συγκρότηση Επιτροπής.

444/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας υποβολής του 3 ου
παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο "Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ Λ.-Π.-ΑΓ. Θ."

443/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
σύμβασης για την εκπόνηση του σχεδίου αστικής
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο μας στα πλαίσια του
Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022"

442/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα"
(μελ. 44/2020).

37/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη έγκρισης εισόδου
– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία του
κ. Λημνιώτη Κων/νου στη θέση "Κοσιντάρα" της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων.

36/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο
αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "OMPHAX Α.Ε."
στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

106/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2023.

136/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

1 2 3 11 101 Next › Last »
Back