Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
251/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προσφυγής (2 ης ) στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
(άρθρο 32 Ν.4412/2016), για την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων κίνησης των οχημάτων του
Δήμου (1 ος τμ. προϋπολογισμός της υπ΄ αριθ. 18/2023
Μελέτης). Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

229/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 116/2023 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης
Επιτροπών παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών.

236/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων
του Δήμου, λόγω κατεπείγοντος.

235/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 197, 198, 199, 215, 216
και 217/2023 ΑΔΣ, περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας.

234/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 64.080,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη
Λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου μας.

231/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης
Δήμητρας Πετούμενου του Βασιλείου κλπ δύο (2)
περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων της υπ΄
αριθ. 1/2014 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

227/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή
Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας
– Αγίων Θεοδώρων» (μελ. 28/2023).

226/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας
& εγκατάστασης σκιάστρων (2ος τμ. πρου/σμός της υπ΄ αριθ.
27/2022 μελ.) υποέργο 3 της Πράξης «Προμήθεια & εγκατάσταση
υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ στο Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

178/2023 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης του
δημοτικού ακινήτου Αλσυλλίου «ΛΙΑΝΤΡΟ» στην Δ.Κ. Αγίων
Θεοδώρων. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 39/2023 Α.Ο.Ε..

225/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ενός Αντιδημάρχου
στην Cervia Ιταλίας για το χρονικό διάστημα 8, 9 & 10
Σεπτεμβρίου 2023, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης
των 8 ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού,
δυνάμει της υπ΄ αριθ. 67/20-03-2023 σχετικής Απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου.

223/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου για την
εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης των
οχημάτων του Δήμου (μέρος του 1 ου τμ. προϋπο-
λογισμού της υπ΄ αριθ. 18/2023 μελέτης).

222/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προσφυγής (1 ης ) στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
(άρθρο 32 Ν.4412/2016), για την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων κίνησης των οχημάτων του
Δήμου (1 ος τμ. προϋπολογισμός της υπ΄ αριθ. 18/2023
μελέτης. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

221/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1 ου Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων
για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου και
του νομικού του προσώπου «ΔΟΚΟΠΑΠ» & πετρελαίου
θέρμανσης για τις ανάγκες του νομικού προσώπου
(μελ. 18/2023).

211/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Περί της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στα Γεράνεια.

210/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξέταση αιτήματος αναφορικά με την εκτέλεση του έργου ανάπλασης
του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου στην πλατεία «Κρήνης» και
ενημέρωση για την πορεία αυτού μέχρι περάτωσής του.

1 2 3 11 101 110 Next › Last »
Back