Μητρώο Αρένων

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις υποθέσεις που μπορείτε να διεκπεραιώσετε στην υπηρεσία μας παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, κατεβάστε και συμπληρώστε τις αιτήσεις, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Όλες οι περιπτώσεις εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών και διορθώσεων αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Νομού Κορινθίας, Αγίου Νικολάου 17, Κόρινθος), όπου και εκδίδεται απόφαση περί καταχώρησής τους.

Τα άρρενα παιδιά, τα οποία έχουν κανονική εγγραφή στο Δημοτολόγιό μας, εγγράφονται αυτεπάγγελτα
και στο μητρώο αρρένων του Δήμου μας. Ο σχετικός κατάλογος, για όλα τα αγόρια που γεννήθηκαν το
προηγούμενο έτος, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στον μήνα Ιούνιο κάθε
έτους. Όσα αγόρια δεν γράφτηκαν με την παραπάνω διαδικασία, και γενικά όσοι άρρενες δεν είναι
γραμμένοι σε κανένα μητρώο αρρένων Δήμου του Κράτους, μπορούν να γραφτούν στο μητρώο
αρρένων του Δήμου όπου είναι δημότες.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο (κατεβάστε εδώ).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος (κατεβάστε εδώ), ή των γονέων (κατεβάστε εδώ),  αν πρόκειται για ανήλικο, περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερομένου ή του τέκνου.
 4. Πιστοποιητικό αδήλωτου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).
 6. Για τους ανήλικους κατοίκους εξωτερικού: Πράξη καθορισμού ηλικίας (από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο).
 7. Για τους ενήλικους κατοίκους εξωτερικού: Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα (εκδίδεται από την οικεία ελληνική προξενική αρχή).
 8. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).

για περισσότερες πληροφορίες :

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά άτομα εγγεγραμμένα πλέον της μίας φοράς στο μητρώο αρρένων του ίδιου ή διαφορετικών δήμων και με το ίδιο ή διαφορετικό έτος γέννησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων, αν πρόκειται για ανήλικο, περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
 3. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου (εκδίδεται από το Δήμο από τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος).
 4. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση θανάτου).
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (σε περίπτωση αφάνειας)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του χωρίς κύριο όνομα προσώπου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και τα ορθά στοιχεία του, κατά περίπτωση, προσώπου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένο κύριο όνομα (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει..

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Μετεγγραφή γίνεται στο μητρώο αρρένων του Δήμου όπου ο αιτών είναι δημότης, διαγραφόμενος από το μητρώο αρρένων στο οποίο είχε γραφτεί αρχικά.

 

Η μετεγγραφή επιτρέπεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που ο αιτών συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του. Από τον περιορισμό εξαιρούνται:

α) όσοι έχουν εκπληρώσει ή εξαγοράσει όλες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

β) όσοι έχουν απαλλαγή της υποχρέωσης για στράτευση.

γ) όσοι έχουν διαγραφεί από την εφεδρεία των ενόπλων δυνάμεων.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο – του ενδιαφερόμενου (ή και των δύο γονέων αν πρόκειται για ανήλικο ή του έχοντος τη γον. μέριμνα) προς τη Στρατολογική Υπηρεσία της Περιφέρειας όπου ανήκουν τα μητρώα απ’ όπου θα διαγραφεί (τη στέλνουμε με διαβιβαστικό),
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου στα Μητρώα του οποίου θα γραφτεί, σύμφωνα με υπόδειγμα -υπάρχει στα Πρωτότυπα έγγραφα,
 3. πιστοποιητικό γέννησης (ή οικογενειακής αν πρόκειται για ανήλικο),
 4. πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα από τα οποία θα διαγραφεί,
 5. ληξ. πράξη γέννησης.
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός εκ των συζύγων (αν πρόκειται για κοινή υιοθεσία και από τους δύο συζύγους ή αν ο ένας σύζυγος υιοθετεί το τέκνο του άλλου).
 2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα λέει…)
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 4. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντα (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 5. πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα …,  
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Χορηγείται για Έλληνες πολίτες εγγεγραμμένους στο μητρώο αρρένων του Δήμου μας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω Κ.Ε.Π.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς και είτε παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία μας είτε αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένο αντίγραφο).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr

Ιωάννου Αικατερίνη, 2744 360 136, dhmotologio@loutraki.gr

Κατηγορίες: , Μητρώο Αρένων
Back