Ληξιαρχείο

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου της γέννησης (εκεί όπου υπάγεται το μαιευτήριο ή η κλινική της γέννησης, ή η κατοικία, αν πρόκειται για κατ’ οίκον τοκετό).

Προθεσμία Δήλωσης: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας του νεογνού, ο γιατρός, η μαία, και κάθε τρίτο πρόσωπο που παραστάθηκε στον τοκετό. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από τη μητέρα ή αντιπρόσωπό της, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική                               
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                     
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων τελευταίου διμήνου              
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης τελευταίου διμήνου               καθώς και πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αν δεν περιέχεται στην πράξη του γάμου ή στην πράξη του συμφώνου συμβίωσης.                                                
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης (εκεί όπου υπάγεται ο ναός, η αίθουσα ή το Δημαρχείο της τέλεσης).

Προθεσμία δήλωσης: Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο σύζυγοι (ή μόνο ο ένας που θα φέρει όμως και το δελτίο ταυτότητας του άλλου) ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον λειτουργό (ιερέα ή Δήμαρχο)                   
 • Πράξη προσδιορισμού επώνυμου τέκνων από τον λειτουργό                       
 • Δελτία ταυτότητας των συζύγων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                               
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο    

Εάν το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό γάμο και θέλει να δηλώσει και τον θρησκευτικό, αυτός δηλώνεται είτε στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός είτε στο Ληξιαρχείο όπου υπάγεται ο ναός της τέλεσης. Τα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια απλά απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της πράξης του πολιτικού γάμου.

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (αν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο συμβαλλόμενοι (ή μόνο ο ένας που θα φέρει όμως και το δελτίο ταυτότητας του άλλου).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο) πρωτότυπο            

 • Δελτία ταυτότητας των δύο συμβαλλομένων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς)   

 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικός φορέας των συμβαλλομένων

 • Αποδεικτικό κατοικίας                                                                                 

 • Εάν δεν είστε δημότες του Δήμου μας: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου (μέσω ΚΕΠ ή gov.gr)                                                                     

 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο    

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Προθεσμία Δήλωσης: Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος / της θανούσης,  τρίτο πρόσωπο που παραβρέθηκε κατά το θάνατο, εργολάβος  ή υπάλληλος (ειδικά εξουσιοδοτημένος) του Γραφείου Κηδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου (όπου πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του θανούντος / της θανούσης και κυρίως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και φορείς ασφάλισης / σύνταξης)  
 • Δελτίο ταυτότητας του θανόντος / της θανούσης ή –σε περίπτωση που αυτό δεν βρέθηκε– υπεύθυνη δήλωση συγγενούς περί απώλειας                                                      
 • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                                             
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπό: διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο 
 • Αν η ταφή θα γίνει σε κοιμητήριο άλλου Δήμου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις με το Δήμο ενταφιασμού.                                                                                                      

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση αποτέφρωσης:

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

 • Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος / της θανούσης ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του/της. Αν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση ή σημείωμα, απαιτείται έγγραφη δήλωση του/της συζύγου ή του συμβιούντος / της συμβιούσας ή των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.                                            
 • Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.     
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μυστήριο της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους).

Αν λοιπόν η βάπτιση δηλωθεί από τον ένα μόνο γονέα χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση ή από τρίτο πρόσωπο (ανάδοχο ή άλλο συγγενή), τότε δηλώνεται μόνο το δόγμα του τέκνου και η δήλωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία.

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης (εκεί όπου υπάγεται ο ναός). Εναλλακτικά, μπορεί να δηλωθεί και στον τόπο κατοικίας των γονέων εφόσον παραστούν και οι δύο γονείς για να κάνουν την ονοματοδοσία.

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση της βάπτισης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: α) το ίδιο το πρόσωπο που βαπτίσθηκε (εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας β) η μητέρα ή ο πατέρας του τέκνου γ) ο ανάδοχος δ) οι εξ αίματος συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μυστήριο της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους).

Αν λοιπόν η βάπτιση δηλωθεί από τον ένα μόνο γονέα χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση ή από τρίτο πρόσωπο (ανάδοχο ή άλλο συγγενή), τότε δηλώνεται μόνο το δόγμα του τέκνου και η δήλωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση βάπτισης από τον ιερέα                                                                             
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (αν δεν είστε δημότες του Δήμου μας)   
 • Δελτία ταυτότητας και των δύο γονέων (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Πού δηλώνεται: Το κύριο όνομα του παιδιού καταχωρείται (δηλώνεται) είτε στο Ληξιαρχείο της γέννησης είτε στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Εναλλακτικά, αν και οι δύο γονείς δηλώνουν την βάπτιση στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης, τότε γίνεται μαζί και η ονοματοδοσία.

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση του ονόματος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο γονείς ή ο ένας μόνο γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτία ταυτότητας και των δύο γονέων (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς)   
 • Αποδεικτικό κατοικίας                                                                                 
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (αν δεν είστε δημότες του Δήμου μας)
 • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρεται το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί                            
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Πού δηλώνεται: Η λύση του γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί και ο γάμος. Αν η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση μπορεί να δηλωθεί και στον τόπο κατοικίας του δηλούντος / της δηλούσας.

Προθεσμία δήλωσης: Σε περίπτωση λύσης με δικαστική απόφαση: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης. (Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.) Σε περίπτωση συναινετικής λύσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υπάρχει προθεσμία.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο ένας από τους συζύγους ή πληρεξούσιος δικηγόρος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

 • Δικαστική απόφαση                                                                                 
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης                               
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων           
 • Διαζευκτήριο από την Ι.Μ. αν ο γάμος είναι θρησκευτικός                   
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των πρώην συζύγων
 • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                                 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αν υπάρχει πράξη λύσης από συμβολαιογράφο:

 • Συμβολαιογραφική Πράξη λύσης γάμου πρωτότυπη                            
 • Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται και Διαζευκτήριο από την Ι. Μητρόπολη 
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των πρώην συζύγων  
 • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                               
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται :

1Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Δικαστική απόφαση

 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα

 • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

 1. Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

 • Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

3. Με άδεια Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/76 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4144/2013 είναι:

Νομιμοποίηση, αναγνώριση, αποκήρυξη, αμφισβήτηση, προσβολή της πατρότητας, υιοθεσία τέκνου και λύση αυτής , λύση ή ακύρωση γάμου, λύση του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκη ή μεταβολή ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις (άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε) δηλ παράβολα χαρτοσήμου 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Σχετικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση κλπ., πληροφορίες δίνονται στο Ληξιαρχείο.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.  (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2. Αστυνομική ταυτότητα.

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

 

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου. (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης συμφώνου συμβίωσης  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.  (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται από το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί το σύμφωνο συμβίωσης .

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες: , Ληξιαρχείο
Back