Δήλωση Διαζυγίου

Δήλωση Διαζυγίου

Πού δηλώνεται: Η λύση του γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί και ο γάμος. Αν η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση μπορεί να δηλωθεί και στον τόπο κατοικίας του δηλούντος / της δηλούσας.

Προθεσμία δήλωσης: Σε περίπτωση λύσης με δικαστική απόφαση: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης. (Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.) Σε περίπτωση συναινετικής λύσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υπάρχει προθεσμία.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο ένας από τους συζύγους ή πληρεξούσιος δικηγόρος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

  • Δικαστική απόφαση                                                                                 
  • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης                               
  • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων           
  • Διαζευκτήριο από την Ι.Μ. αν ο γάμος είναι θρησκευτικός                   
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των πρώην συζύγων
  • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                                 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αν υπάρχει πράξη λύσης από συμβολαιογράφο:

  • Συμβολαιογραφική Πράξη λύσης γάμου πρωτότυπη                            
  • Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται και Διαζευκτήριο από την Ι. Μητρόπολη 
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των πρώην συζύγων  
  • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                               
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:36:47+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Back