Αποφάσεις Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Αποφάσεις Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π 2018-04-23T22:52:57+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
33/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού #32.727,27# € που αφορά την ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ τακτική κατανομή (ΚΑΠ) έτους 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών

32/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016

31/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 30/26.7.2018 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. που αφορά έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου

30/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου

29/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Αίτημα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου

26/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου

23/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2017

6/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2016

5/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2015

Επιστροφή