Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

  1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής, ή εάν είναι νομικό πρόσωπο, στην υποβαλλομένη αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίο θα μεριμνά για την καλή  λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
  2. Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.
  3. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής.    
  4. Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων.
  5. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T12:34:20+00:00 Απρίλιος 6th, 2018|
Επιστροφή