Αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος, εκδιδομένων προσώπων

Αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος, εκδιδομένων προσώπων

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του, η διεύθυνση του οικήματος, όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητος του προσώπου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.
 4. Έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 5. Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας’ απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, του Ν. 1599/1986, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία.
 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήματος ή στην περίπτωση μισθώσεως του οικήματος φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 8. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο.
 10. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ, ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 “περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π.” όπως περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
 11. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 12. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 13. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόμενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.
 14. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:27:01+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Back