Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14/03/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
14/03/2023 09:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης υποδομών προσβασιμότητας σε
παραλίες για ΑμεΑ στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Αρ. μελ.
27/2022) . Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας ́ ́Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Λουτρακίου (Αρ. μελ. 2/2023) . Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
του έργου: ́ ́Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ασφαλτοστρώσεις οδών
προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου –
Περαχώρας – Α. Θεοδώρων ́ ́.
4.Αποδοχή ή μη της με αριθμό πρωτ. 3764/03-03-2023 γνωμοδότησης
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο
Λουτράκι.

5.Αποδοχή ή μη της με αριθμό πρωτ. 4126/09-03-2023 και της με αριθμό
πρωτ. 4249/10-3-2023 συμπληρωματικής αυτής γνωμοδότησης πληρεξούσιας
δικηγόρου του Δήμου, περί συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για
νομική υποστήριξη δημοτικού συμβούλου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής της εταιρείας ́ ́ΕΠΤΑ Α.Ε. ́ ́
κατά του Δήμου μας .
7.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα
Λουτρακίου – Περαχώρας, κατόπιν της υπ ́αρίθ. 21/2023 Α.Δ.Σ..
8.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Αγ.
Θεοδώρων , κατόπιν των υπ ́αρίθ. 22, 23, 24 & 25/2023 Α.Δ.Σ..
9.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους προς κάλυψη των δαπανών συμμετοχής του Δήμου μας στη διοργάνωση της
αθλητικής εκδήλωσης ́ ́Ορεινός αγώνας Λουτρακίου και αγώνας Περαίας Χώρας
2023 ́ ́ .
10.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-03-13T10:21:04+00:00 Μάρτιος 10th, 2023|
Back