Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10/07/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
10/07/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας  (Κ.Α. 20-6279.005).

 

2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:

α)προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων  (Κ.Α. 30-6662.004),

β)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής φωτεινών σηματοδοτών και προμήθειας  ανταλλακτικών (Κ.Α. 30-6262.005),

γ)προμήθειας ειδών οδικής ασφάλειας & οδικής σήμανσης   (Κ.Α. 30-7135.008),

δ)προμήθειας εντύπων – αφισών (Κ.Α. 15-6613.001).

 

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου: ΄΄Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.

 

5.Έγκριση ή μη του 2ου &  3ου  πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών  στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018-2019 .

 

6.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για την εκτέλεση του έργου ΄΄Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών επί κλήσης Πταισματοδικείου Κορίνθου κατά υπαλλήλου του Δήμου.

.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί εφέσεως Μαρίας Κωστάρα του Ελευθερίου κατά Δήμου.

 

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν  δημοσιευμάτων από τρίτους αναφορικά με την ποιότητα του Δήμου μας ως τουριστικού προορισμού .

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 412/29-3-2018 πράξης βεβαίωσης παράβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας στη θέση ΄΄ΑΛΜΥΡΑ΄΄ της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 

11.Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμού μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) του ν. 4412/2016.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
143/2018

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημ. προϋ/σμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6279.005).

147/2018

Έγκριση ή μη του 2ου & 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018 – 2019.

145/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

146/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”

2018-07-09T14:08:46+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|
Back