Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
31/10/2018 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)». Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της Πράξης.

 

2.Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες».

 

3.Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, έτους 2018.

 

4.Αλλαγή ονόματος – Σύμβαση της ηλεκτρικής παροχής (ΔΕΔΔΗΕ) ηλεκτροδότησης του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου.

 

5.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, “Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης” και “Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης”  για την Πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση”. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

 

6.Αποδοχή  ένταξης της  Πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020”. Ορισμός υπευθύνου και Υπόλογου Διαχειριστή της.

 

7.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018  (Α’ και Β’ τρίμηνα) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

8.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

9.Ορισμός δημοτικών συμβούλων – δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

 

10.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ κλπ για το έτος 2019.

 

11.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

12.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων έτους 2016.

 

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών παρεπιδημούντων εσόδων έτους 2016.

 

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2006 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
289/2018

Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητακαι Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικό τητας με Τομεακές προτεραιότητες’’, 01Σ ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)’’. Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της Πράξης

290/2018

Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότη τα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες’’.

292/2018

Αλλαγή ονόματος – Σύμβαση της ηλεκτρικής παροχής (ΔΕΔΔΗΕ) ηλεκτροδότησης του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου

298/2018

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ κλπ για το έτος 2019

287/2018

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

291/2018

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, έτους 2018

2018-10-29T00:20:26+00:00 Οκτώβριος 26th, 2018|
Back