Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
20/05/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 8/2020).

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 13/2020).

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 9/2020).

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (αρ. μελ. 3/2020).

5.Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013).

6.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ/Ε19/1/229), ενώπιον του Πταισματοδικείου Κορίνθου.

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 1995-2011 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για το έτος 2010 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2010 – 2011 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2005 – 2009 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών, για το έτος 2017 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (οδός Π. Γιάτρισσας)

12.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών, για το έτος 2017 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (Ο.Τ. 358).

13.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών, για το έτος 2017 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (Άσπρα Χώματα).

14.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών, για το έτος 2017 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (Σκάρπα).

15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών, για το έτος 2017 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (Καρμπουνάρι & Καζέρμα).

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.ΑΠ. και δημοτικών τελών, για τα έτη 2013-2016 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.ΑΠ., για τα έτη 2001-2004 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.ΑΠ., για τα έτη 2001-2003 στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

19.Διαγραφή ή μη οφειλής από τον υπ’ αριθμ. 311/01-11-2007 βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ.

20.Διαγραφή ή μη οφειλής από τον υπ’ αριθμ. 358/10-11-2008 βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
ΔήμαρχοςΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-05-19T17:55:54+00:00 Μάιος 19th, 2020|
Back