Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/05/2020 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 22 ΜΑΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 5:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 βάσει των στοιχείων της 31/12/2019.
2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 105/19 ΑΔΣ περί καθορισμού τιμών ζωνών ανταλλάγματος.
3. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 95/19 ΑΔΣ ως προς τον ορισμό της Θ.Ζ.Λ. Μαυρολίμνης.
4. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών..
5. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
6. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης προμηθειών.
7. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
8. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης προμηθειών.
9. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
10. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρων επί αιγιαλού εντός των ορίων της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.
11. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για το έτος 2020.
12. Εξέταση αιτήματος του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για τη παραχώρηση χώρων για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων με προσωρινή εκτέλεση έργου, τοποθέτηση εξέδρας εκδηλώσεων άνευ πάκτωσης, για τη χρονική περίοδο που θα επιτραπεί η διενέργεια αυτών.
13. Εξέταση και έγκριση αιτήματος του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την εκτέλεση εργασιών διάστρωσης επί αιγιαλού.
14. Εξέταση αιτήματος της “ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
15. Εξέταση αιτήματος της “Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
16. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
17. Εξέταση αιτήματος της Γκιώνη Θεώνης για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
18. Εξέταση αιτήματος της ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
19. Εξέταση αιτήματος της Α. ΤΖΕΚΟΣ-Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε. για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2020.
20. Εξέταση αιτήματος της Φλαμιάτου Όλγας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
21. Εξέταση αιτήματος της Κοσμίδη Ευανθίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ειδών του κατ/τος της, για το έτος 2020.
22. Εξέταση αιτήματος της “ΚΥΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
23. Εξέταση αιτήματος του ΑΜΑΣΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
24. Εξέταση αιτήματος της “Α. Μπάκας-Π. Μπάκας Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
25. Εξέταση αιτήματος του ΒΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
26. Εξέταση αιτήματος της “ΚΑΠΑ CAFÉ E.E.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
27. Εξέταση αιτήματος της “Δ. Κουτρούλιας & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
28. Εξέταση αιτήματος της Π. ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη παραχώρηση χώρων, έμπροσθεν του κατ/τος της, επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για τα έτος 2020.
29. Εξέταση αιτήματος της Τόμπρου Σοφίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
30. Εξέταση αιτήματος του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
31. Εξέταση αιτήματος της “Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
32. Εξέταση αιτήματος της “ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2020.
33. Εξέταση αιτήματος της “ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
34. Εξέταση αιτήματος της “ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ειδών του κατ/τος της, για το έτος 2020.
35. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
36. Εξέταση αιτήματος του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
37. Εξέταση αιτήματος του Παπαδάκη Γεώργιου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
38. Εξέταση αιτήματος του Κόντη Νικόλαου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
39. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΠΑΝΑΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
40. Εξέταση αιτήματος της «ΕΞΕΛΣΙΟΡ Α.Ε.» για την παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της, για το έτος 2020.
41. Εξέταση αιτήματος της “Ζέρβας Ευάγγελος & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
42. Εξέταση αιτήματος της ΠΕΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
43. Εξέταση αιτήματος του Τσώτου Σπυρίδωνα για παραχώρηση χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
44. Εξέταση αιτήματος της “Οικονόμου Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
45. Εξέταση αιτήματος της Κουτσού Βαρβάρας για παραχώρηση χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
46. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
47. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
48. Εξέταση αιτήματος της ΜΠΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
49. Εξέταση αιτήματος του Αφεντοκλέα Αλέξανδρου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
50. Εξέταση αιτήματος του Παπαβασιλείου Μάρκου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
51. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
52. Εξέταση αιτήματος της “Αφοι Κουτρούλια & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2020.
53. Εξέταση αιτήματος της “WIDE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2020.
54. Εξέταση αιτήματος του Κατσιάπη Νικόλαου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2020.
55. Εξέταση αιτήματος της ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την απ΄ ευθείας παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη Θ.Μ.Α. επί αιγιαλού, για το έτος 2020.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-05-19T17:37:42+00:00 Μάιος 19th, 2020|
Back