Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2020
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-03 10:31
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, λόγω συνταξιοδότησης της μέχρι πρότινος προσληφθείσας καθαρίστριας

Περίληψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Αποδέχεται την αίτηση παραίτησης της κας  Παντελέου Ιωάννας του Παναγιώτη από την θέση Σχολικής καθαρίστριας στο 1ο και 4ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, λόγω συνταξιοδότησης αυτής.

2/ Εγκρίνει την  τοποθέτηση της κας  Βαρελά Κων/νας του Δημητρίου με απευθείας ανάθεση, στο 1ο και   4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου καθαριότητας  ως ιδιώτης – εργολάβος, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 1ης Φεβρουαρίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 και σύμφωνα με τα όσα καθορίζει η κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.

3/ Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος για περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της Σύμβασης.

2020-02-03T10:31:00+00:00 Φεβρουάριος 3rd, 2020|
Back