Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 306/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
306/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-14 02:38
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 11841/2022 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 11841/01-07-2022 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, για την προμήθεια υλικών και αδειών χρήσης για το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου του δημοτικού κτιρίου των Αγ. Θεοδώρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλογης εργασίας εγκατάστασης και παραμετροποίησης όπου απαιτείται, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία των τεχνικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου, συνολικής δαπάνης #9.969,60# €, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.001 του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού” και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Η έγκριση των δαπανών που προκύπτουν και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων  θα γίνουν με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

 

2022-07-22T14:40:07+00:00 Ιούλιος 14th, 2022|
Back