Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 156/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
156/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-26 03:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει  πίστωση ποσού  3.709.677,01 € σε βάρος του Κ.Α. 64-7341.002 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. και  Υπ. Δόμησης του Δήμου.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της  σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 

2018-07-28T14:45:39+00:00 Ιούλιος 26th, 2018|
Back