Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 154/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
154/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 11:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπή του Δήμου για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας” (35/2021 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει το από 01-03-2022 1ο πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας» (αρ. μελ. 35/2021).

 

  1. Αναδεικνύει την εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, ως προσωρινή ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της η οποία ανέρχεται στο ποσό των #105.339,39# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #25.281,45,10# στο συνολικό ποσό των #130.620,84# € είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
2022-05-10T11:46:09+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Back