Απόφαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 16/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-05 03:38
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

Περίληψη:

Κατά πλειοψηφία (μειοψηφουσών των  κ.κ. Λιαντινιώτη Μαρίνας και Ζαχάρη Ελένης)

Γνωμοδοτεί περί των τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το έτος 2018 και εφεξής, και συγκεκριμένα:

α) για τη μη αναπροσαρμογή των εν λόγω τελών για τους δημότες, τα οποία παραμένουν στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την υπ’  αριθμ. 276/2015 (σε ορθή επανάληψη) Α.Δ.Σ.,  σύμφωνα με την από 25/5/2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

β) για τη μείωση των εν λόγω τελών για τους ετεροδημότες σύμφωνα με την από 25/5/2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσης κοινή πρόταση της Προέδρου και του κ. Συλαϊδή,

γ) για τον καθορισμό των εν λόγω τελών για το νεκροταφείο Περαχώρας, σύμφωνα με την από 25/5/2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσης κοινή πρόταση της Προέδρου και του κ. Συλαϊδή,

οπότε διαμορφώνονται ως κάτωθι:

Α) Δημοτική ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας:

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

  1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 23,50 €  ανά έτος μετά την τριετία.

  1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 7.000 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 300,00 € ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  94,40 €.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (επέκταση Παλαιού)

  1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 23,50 €  ανά έτος μετά την τριετία.

  1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 7.000 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 300,00 € ανά έτος μετά την τριετία.

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

  1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 23,50 ανά έτος  

  1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 7.000 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 300,00 ανά έτος

γ. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 € .

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

  1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 23,50 ανά έτος  

 

  1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 7.000 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 300,00 ανά έτος

γ. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 € .

2018-07-23T11:33:05+00:00 Ιούνιος 5th, 2018|
Back