38/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
38/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-27 09:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθ. 26/2021 Απόφασης Ε.Π.Ζ.,
περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα
πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων.

Περίληψη:

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/2021 Απόφασής της, αναφορικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων τους (DUCT BANK), και για συνολικό χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών, εντός του χρονικού διαστήματος μέχρι 15/12/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16521/04-10-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και την με αριθμ. πρωτ. Δήμου 14804/06-09-2021 αίτηση και τη νέα μελέτη που κατέθεσε η ανωτέρω εταιρεία, συνταχθείσα από τη Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε

2021-10-27T09:29:35+00:00 Οκτώβριος 27th, 2021|
Back