18/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
18/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-17 11:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί της εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά επί της εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, και διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό 18/6/03-05-2021 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη Συνεδρίαση.

2021-06-17T11:51:59+00:00 Ιούνιος 17th, 2021|
Back