17/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-31 11:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για: α) ίδρυση βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών – εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Γενέσεως της Θεοτόκου στο Λουτράκι & της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου στους Αγίους Θεοδώρους και β) έγκριση νέου Κανονισμού λειτουργίας των ανωτέρω εμποροπανηγύρεων

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 14/2022 & 8/2022 αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων  Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, αντίστοιχα, καθώς και την από 23-05-2022 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου:

 • την ανάκληση της υπ’ αριθ. 210/2018 Α.Δ.Σ.
 • την ίδρυση βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών- εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Γενέσεως της Θεοτόκου στο Λουτράκι & της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου στους Αγίους Θεοδώρους,
 • το σχέδιο νέου Κανονισμού λειτουργίας των ανωτέρω εμποροπανηγύρεων, ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο Κανονισμού

      Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι οργάνωσης, αισθητικής, υγιεινής και τάξης για την εύρυθμη λειτουργία των Θρησκευτικών  Εμποροπανηγύρεων, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.         

 

        ΑΡΘΡΟ 2

Νομοθετικό  πλαίσιο 

 

     Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχ. Α΄): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις >>,
 2. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’) <<Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις >>,
 3. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>.

4.Τον Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/7-6-2010) << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>> όπως ισχύει.

 1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α΄), όπως ισχύει: «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
  6. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246 /80 τεύχος Α’ ), όπως ισχύει, << Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων>> ,
 2. Την κατά εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 4849/21, ληφθείσα, αριθμ. 16469/22(ΦΕΚ 879/25.02.22 τεύχ. Β΄) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
 3. Την κατά εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 4849/21, ληφθείσα, αριθμ. 18892/22(ΦΕΚ 925/01.03.22 τεύχ. Β΄) Κ.Υ.Α. ,
 4. Την αριθμ. 230/13 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΛ3-5Π3) << Έγκριση Κανονισμού  Καθαριότητας  του  Δήμου >>,

10.Κάθε άλλη διάταξη που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΩΡΟΣ  –  ΟΡΙΑ

 

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι:

 α. Ο  χώρος που θα λειτουργήσει η Εμποροπανήγυρη, ορίζεται στο τμήμα της  οδού  Καραϊσκάκη, που περικλείεται  από την οδό Δ. Μάτση βόρεια, μέχρι την οδό  Σπ. Μελέτη νότια, με τις παρόδους  έως  την  πρώτη  παράλληλο, δυτικά και ανατολικά, της  οδού  Καραϊσκάκη.

β. Από το πιο πάνω περιγραφόμενο τμήμα,  αποκλείεται, το τμήμα της οδού από Δ. Σολωμού βόρεια έως την οδό  Π. Γιάτρισσας νότια και οι πάροδοι της οδού  Καραϊσκάκη Π. Γιάτρισσας, επί της οδού Π. Γιάτρισσας( βόρεια & νότια) .      

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους:

      Ο  χώρος που θα λειτουργήσει η Εμποροπανήγυρη, ορίζεται στα τμήματα των οδών:

α)  Παυσανία, που περικλείεται  από την Π.Ε.Ο.Α.Κ. Νότια,  μέχρι την οδό Ευαγγελίστριας  Βόρεια &

β) Ευαγγελίστριας, που περικλείεται  από την οδό Παυσανία Δυτικά, μέχρι την οδό Μαυροβουνίου  Ανατολικά.

 1. Στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, έχει γίνει διαγράμμιση  και αρίθμηση  των  θέσεων, όπως εμφαίνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα  της Τ.Υ. του Δήμου.
 2. Στους πιο πάνω χώρους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το κοινό, περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία.
 3. Για την εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στους συγκεκριμένους χώρους, οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε  δεν εμποδίζεται η πρόσβαση, στον χώρο του Ι. Ν. Παναγίας Γιάτρισσας στο Λουτράκι, στο Κέντρο υγείας Λουτρακίου, στον Ι.Ν. Θεοδώρου Στατηλάτου στους Αγίους Θεόδωρους, στις  εισόδους κατοικιών και  καταστημάτων των οποίων,  δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία  και ο εφοδιασμός, κάθε είδους αυτών.
 4. Δεν θα δοθούν  θέσεις  έμπροσθεν  των  καταστημάτων  που βρίσκονται στις ανωτέρω  ζώνες  και    που έχουν  άδεια  κατάληψης δημοτικού χώρου,  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων, ειδών καταστήματος κλπ .
 5. Στους πιο πάνω χώρους δεν υφίστανται σχολεία, νοσοκομεία, σταθμοί του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβεστικοί σταθμοί, ξενοδοχειακές μονάδες .

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι:

Η διάρκεια ορίζεται σε δύο ( 2) ημέρες, ήτοι  από  1η  πρωινή της  7ης   Σεπτεμβρίου έως 12η   βραδινή της 8ης  Σεπτεμβρίου.

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους:    

Η διάρκεια ορίζεται σε δύο ( 2) ημέρες, ήτοι  από  1ην  πρωινή της 7ης  Ιουνίου  έως 12ην   βραδινή της 8ης   Ιουνίου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΖΩΝΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Παναγίας Γιάτρισσας, στο Λουτράκι:  

1.Ο  χώρος που θα λειτουργήσει , είναι χωρισμένος στις κάτωθι ζώνες :

                 Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό  Καποδιστρίου νότια, επί  των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά),  με  τις  παρόδους  αυτών  έως  την  πρώτη  παράλληλο  της οδού  Καραϊσκάκη δυτικά και  ανατολικά, επί των πεζοδρομίων, αποκλειομένου του τμήματος της οδού από Δ. Σολωμού βόρεια έως την οδό  Π. Γιάτρισσας νότια και οι πάροδοι της οδού  Καραϊσκάκη, επί της οδού Π. Γιάτρισσας (βόρεια & νότια) .  

                 Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου  Λέκκα νότια,   επί   των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά),   με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της  οδού  Καραϊσκάκη δυτικά και  ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

                 Γ΄ Ζώνη: Από την οδό  Δ.  Σολωμού νότια μέχρι την  οδό  Μ.  Αλεξάνδρου βόρεια,  επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά),   με τις παρόδους αυτών έως την   πρώτη παράλληλο  της  οδού     Καραϊσκάκη δυτικά και  ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

                 Δ΄ Ζώνη: α) Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια, μέχρι την οδό Σπ. Μελέτη νότια, δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά),   &

                                 β) Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου  νότια, μέχρι  την οδό Δ. Μάτση βόρεια ,  επί  των πεζοδρομίων της οδού  Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά),  με τις παρόδους αυτών έως την  πρώτη  παράλληλο της οδού  Καραϊσκάκη,   δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη.

 1. Στις πιο πάνω αναφερόμενες ζώνες εμπεριέχονται τριακόσιες είκοσι (320),  παραχωρούμενες  αριθμημένες  θέσεις, ως  κάτωθι:

Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό  Καποδιστρίου νότια, επί του δυτικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, τριάντα έξη  (36) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 129 – 199Α/Π και επί του ανατολικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, δέκα εννέα (19) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 108 – 140.

Β΄  Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου  Λέκκα νότια,   επί του δυτικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, τριάντα τέσσερις  (34) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 57 – 127 και επί του ανατολικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, είκοσι οκτώ (28) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 52 – 106.

Γ΄ Ζώνη: Από την οδό  Δ.  Σολωμού νότια μέχρι την  οδό  Μ.  Αλεξάνδρου βόρεια,  επί του δυτικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, είκοσι τέσσερις  (24) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 199 – 243 και επί του ανατολικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, είκοσι δύο (22) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 142 – 182.

Δ΄ Ζώνη: Εκατόν πενήντα επτά  (157)  παραχωρούμενες  αριθμημένες  θέσεις, εκ των οποίων:

                    α) Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια μέχρι την οδό Σπ. Μελέτη νότια,  επί του δυτικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, δέκα εννέα (19) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 15Α – 55 και επί του ανατολικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, δέκα οκτώ (18) θέσεις, με ζυγά νούμερα από Νο 18 – 50  &

                   β)  Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου  νότια, μέχρι  την οδό Δ. Μάτση βόρεια,  επί του δυτικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, πενήντα πέντε (55)  θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 245Β – 353 και επί του ανατολικού  πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, εξήντα πέντε (65) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 184 – 306. 

 1. Το μήκος έκαστης εκ των πιο πάνω θέσεων, ποικίλει από ένα (1) μέτρο  έως πέντε (5) μέτρα, σύμφωνα με την  υφιστάμενη πολεοδομική κατάσταση  της περιοχής.  Η αντιστοίχιση θέσης – μήκους – τέλους,  θα  αναφερθεί  στην σχετική  προκήρυξη.
 2. Το πλάτος όλων των θέσεων ορίζεται σε ένα (1) μέτρο.

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής  της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους: 

1.Ο  χώρος που θα λειτουργήσει , είναι χωρισμένος στις κάτωθι ζώνες :

         α)  Α΄ Ζώνη: Από την Π.Ε.Ο.Α.Κ.  Νότια,  μέχρι την οδό Ευαγγελίστριας  Βόρεια,  επί   των πεζοδρομίων της οδού Παυσανία(Δυτικά  & Ανατολικά)  &

         β)  Β΄ Ζώνη: Από την οδό Παυσανία Δυτικά, μέχρι την οδό Μαυροβουνίου  Ανατολικά,  επί  των πεζοδρομίων της οδού  Ευαγγελίστριας( Βόρεια & Νότια).  

 1. Στις πιο πάνω αναφερόμενες ζώνες εμπεριέχονται εκατόν ενενήντα επτά (197), παραχωρούμενες αριθμημένες  θέσεις, ως  κάτωθι:

Α΄ Ζώνη: Από την Π.Ε.Ο.Α.Κ.  Νότια,  μέχρι την οδό Ευαγγελίστριας  Βόρεια,  επί του δυτικού  πεζοδρομίου της οδού Παυσανία, δέκα τέσσερις  (14) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 01 – 27 και επί του ανατολικού  πεζοδρομίου της οδού Παυσανία, δέκα έξη (16) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 02 – 32.

Β΄  Ζώνη: Από την οδό Παυσανία Δυτικά, μέχρι την οδό Μαυροβουνίου  Ανατολικά,  επί του νότιου  πεζοδρομίου της οδού Ευαγγελίστριας ,  εβδομήντα εννέα  ( 79 ) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 29 – 191 και επί του βόρειου  πεζοδρομίου της οδού Ευαγγελίστριας, ογδόντα οκτώ ( 88 ) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 34 – 208.

 1. Το μήκος έκαστης εκ των πιο πάνω θέσεων, ποικίλει από ένα (1) μέτρο  έως τέσσερα  (4) μέτρα, σύμφωνα με την  υφιστάμενη πολεοδομική κατάσταση  της περιοχής.  Η αντιστοίχιση θέσης – μήκους – τέλους,  θα  αναφερθεί  στην σχετική  προκήρυξη.
 2. Το πλάτος όλων των θέσεων ορίζεται σε ένα (1) μέτρο.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Στις Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις,  μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α)Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) Άδειας παραγωγού πωλητή, που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές,

γ)Άδειας επαγγελματία πωλητή, που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές,
δ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο,

ε) Άδειας δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο &

δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 1. Ως δικαιολογητικά ορίζονται, η βεβαίωση δραστηριοποίησης ή κατεχόμενη άδεια, ανάλογα με  τις  πιο  πάνω  κατηγορίες.
 2. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης, καταβάλλουν το ανάλογο τέλος θέσης, όπως θα ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

      Για την διαδικασία απόδοσης θέσεων δραστηριοποίησης, συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και γνωμοδοτική Επιτροπή  Ενστάσεων από υπαλλήλους της ίδιας αρχής που ορίζονται από τον κ. Δήμαρχο. Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και της γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν. Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι ετήσια. Η συγκρότηση των ανωτέρω αναφερόμενων επιτροπών προηγείται της έκδοσης της προκήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ  8

ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

1. Για την απόδοση θέσεων σε πωλητές  εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη – πρόσκληση, προς τους  ενδιαφερομένους, όπου θα αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, οι κατηγορίες δικαιούχων, η διαδικασία απόδοσης, ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ’ έτος συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις άνοιγμα νέων κατ/των, είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α), το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής κ.α., που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας και θα δημοσιευτεί  με κάθε πρόσφορο μέσο (καταστήματα Δήμου, ιστοσελίδα Δήμου, τοπικό τύπο, κ.α.).

2.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

3.Έκαστος  ενδιαφερόμενος, στην  αίτησή του,  θα αναφέρει το μήκος θέσης, που ενδιαφέρεται  να  καταλάβει, καθώς και τα είδη  που θα διαθέσει.

4.Οι  αιτήσεις των  ενδιαφερομένων  θα υποβάλλονται  στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής ελέγχονται και αξιολογούνται από Γνωμοδοτική Επιτροπή και σε περίπτωση ένστασης, από Επιτροπή Ενστάσεων, που συγκροτούνται πριν την οικεία προκήρυξη.
 2. Οι θέσεις αποδίδονται, κατόπιν κλήρωσης ανά κατηγορία πωλητών του άρθρου 6 του παρόντος, με την ακόλουθη ποσόστωση: α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο &  δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

7. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις, ανά κατηγορία πωλητών,  είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις,  θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις.

8.Κάθε δικαιούχος πωλητής,  δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά. 

 1. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα του Δήμου, την οικεία Περιφέρεια και στους πίνακες ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας, με μέριμνα του τελευταίου. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά, το νούμερο, το μήκος και την αξία της  θέσης.

10. Για την εύρυθμη λειτουργία της θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδιο για την ανταλλαγή αυτή είναι η  Υπηρεσία του Δήμου.

                                                                    

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΕΛΗ

 

 1. Οι άδειες θα αφορούν, συγκεκριμένη  αριθμημένη  θέση, με  την   πληρωμή   ποσού,   γενομένου  από τον πολλαπλασιασμό του μήκους, επί την διάρκεια (δύο ημερών) επί την   τιμή του  τ.μ., όπως  αυτή  καθορίζεται με  απόφαση   του  Δημοτικού  Συμβουλίου περί    τελών  κατάληψης δημοτικού  χώρου για την  Εμποροπανήγυρη  της  Παναγίας Γιάτρισσας.
 2. Ο τρόπος είσπραξης του τέλους δραστηριοποίησης, ορίζεται η εφάπαξ καταβολή στο Ταμείο του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ  10
ΤΡΟΠΟΙ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 1. Για την εφάπαξ καταβολή του αναλογούντος τέλους, θα προσέρχονται οι  δικαιούχοι θέσης  ή  εξουσιοδοτημένο άτομο αυτών,  στο Ταμείο του Δήμου, µε την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Για την καταβολή του αναλογούντος τέλους, με ηλεκτρονικό μέσω(e-banking) ή κατάθεσης σε Τράπεζα – ΑΤΜ, θα προηγείται επικοινωνία με το Ταμείο του Δήμου, προκειμένου να γνωρίσουν τον Τραπεζικό λογαριασμό(IBAN),του Δήμου.
 3. Το διπλότυπο είσπραξης που  εκδίδεται,  ενέχει ισχύ άδειας, στο οποίο θα αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία  του  δικαιούχου,          

β)  Το διάστημα  ισχύος  και  το  έτος,           

γ)  Ο αριθμός θέσης,

δ)  Το μήκος θέσης,        

ε)  Τα πωλούμενα  είδη.

 

ΑΡΘΡΟ  11

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

 

 1. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση πώληση ειδών στις βραχυχρόνιες αγορές, κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Τα  είδη που επιτρέπονται να  πωλούνται, είναι αυτά που αναγράφονται, στην βεβαίωση δραστηριοποίησης  ετήσιας διάρκειας ή στην άδεια παραγωγού  και επαγγελματία πωλητή  που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές ή στην άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, ενδεικτικά:  

Λευκά είδη,  είδη προικός, είδη υπόδησης, παιχνίδια,  άνθη, φυτά μουσικά είδη, DVD, CD,  ενδύματα, τρόφιμα & φαγώσιμα, πρόχειρα γεύματα(από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης),  αποξηραμένα άνθη, ασημικά, αντίκες  βιβλία, υαλικά, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, ξηροί καρποί, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, εργαλεία, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια, είδη διακόσμησης, κοσμήματα, βιομηχανικά είδη λαϊκών αγορών, παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής, προϊόντα οικοτεχνίας (π.χ. μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας, ζυμαρικά αρτύματα, κλπ.),  σε όλες  τις ζώνες, εκτός από τον χώρο που περιγράφεται στην παρ. 3  του παρόντος άρθρου.

 1. Από την οδό Π. Γιάτρισσας βόρια έως την οδό Ξενοφώντος νότια επί της ανατολικής πλευράς της οδού Καραϊσκάκη επιτρέπεται η πώληση μόνο  εκκλησιαστικών ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

 

    Τα  είδη που δεν επιτρέπονται να  πωλούνται καθορίζονται στα εξής;

α) Είδη με άσεμνο περιεχόμενο ( περιοδικά,   DVD, CD,  κ.λ.π.).

β) Είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση  πυρκαγιάς   ( πυροτεχνήματα κ.λ.π.)

γ) Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

δ) Είδη, που  έχουν σχέση με τον τζόγο.

 

ΑΡΘΡΟ  13

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

 

1.Τα διατιθέμενα από τους πωλητές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Β’ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’  αριθ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β’2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β’ 2161/23.6.2017) και των λοιπών  υγειονομικών διατάξεων.

 

 1. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων(Κεφ. Β & Γ του Ν. 4308/14, Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001, Α’ 265) και του Ν. 2969/2001 (Α’ 281).

3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα πωλητών, οι οποίοι διακινούν βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας, να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.

4.Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης  και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).        

                                                                           

ΑΡΘΡΟ 14

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

1. Οι εγκρίσεις που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στο πανηγύρι είναι προσωποπαγείς, και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που  απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο .

2. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

3. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

4. Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

 

 1. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται  να:   

     α. δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας και να επιδεικνύουν τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, και  

     β. παρέχουν  τα  αληθή  στοιχεία που  τους  ζητούνται.

 1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
 2. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, τη ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

4.Οφείλουν:

-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.

-Να μη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π).

-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και το γενικό καθαρισμό της αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους.

-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στη εκτέλεση του έργου της.

-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους, οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.

5. Η συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις  του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ


 1. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας.
 2. Απαγορεύεται από τους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κ.λπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.
 3. Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους – παραχωρημένους χώρους.
 4. Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις και οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός ενοικιαζόμενου-παραχωρούμενου
  χώρου.
  5. Απαγορεύονται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύουν και να περιφέρονται σε δημοτικούς δρόμους και χώρους.
 5. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
 6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για τη διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής  των κείμενων διατάξεων, που διέπουν τον παρόντα Κανονισμό, είναι:

α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του Ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίμακα,

β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους,

γ) οι Δήμοι  εντός  των  διοικητικών ορίων τους,

δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας της,
ε) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

 1. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι ειδικοί ή γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 4620/2019 (Α’ 96).
 2. Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – Λ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

4.Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το παρόν.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1.Σε περίπτωση  που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης οποιασδήποτε θέσης από  δικαιούχο, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή της  για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος, θα επιβληθεί πρόστιμο 500,00 € σε βάρος του. 2. Σε περίπτωση  που δικαιούχος δεν δέχεται τον έλεγχο στον χώρο δραστηριότητας,  θα επιβληθεί πρόστιμο 100,00 € σε βάρος του.   3. Σε περίπτωση  που δικαιούχος δεν παρέχει  τα  αληθή  στοιχεία που  τους  ζητούνται θα επιβληθεί πρόστιμο 200,00 € σε βάρος του.   4. Σε περίπτωση κατάληψης  θέσης  που  δεν δικαιούται (άνευ αδείας), από πωλητή, θα  επιβληθεί  πρόστιμο  500,00 € σε βάρος του.   5. Σε περίπτωση μη τήρησης  της  καθαριότητας  του  χώρου  ευθύνης  του,  θα επιβληθεί πρόστιμο  200,00 € σε βάρος του.

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης  βεβαίωση πυρασφάλειας για τις  καντίνες, που χρησιμοποιούν υγραέριο, θα επιβληθεί πρόστιμο  500,00 € σε βάρος του εκμεταλλευτή.

7.  Σε περίπτωση δημιουργίας  εκ μέρους αδειούχου,  προβλημάτων σε βάρος του περιβάλλοντος , των  περιοίκων  και  των γειτνιαζόντων με  αυτόν  πωλητών, θα επιβληθεί πρόστιμο 200,00 € σε βάρος  του .     

8.Αν διαπιστωθούν περισσότερες από μία εκ των πιο πάνω παραβάσεων, οι αντίστοιχες κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά.                                                                    

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

1.Για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και την επιβολή των πιο πάνω προστίμων, ορίζονται οι υπάλληλοι του  Τμήματος  Δημοτικής  Αστυνομίας,  σε συνεργασία, για το λόγο αυτό,  Δημοτικό Υπάλληλο, του  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης, εφοδιασμένοι με «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.

 1. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση ελέγχου ( η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης) για τη βεβαίωση της παράβασης, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

      Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει την έκθεση ελέγχου, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο επί της έκθεσης.

 1. Το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
  4. Τα πιο πάνω πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του διοικητικού προστίμου και  εισπράττονται  σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων(Κ.Ε.Δ.Ε.) .

 

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ

 

 1. Ο Δήμος για την θρησκευτική Εμποροπανήγυρη,  καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την απόφαση ίδρυσης,

β) Τον Κανονισμό Λειτουργίας,

γ) Το τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται:

 1. Τα όρια που αυτή καταλαμβάνει,
 2. Η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,
 3. Το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο

          αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και 

 1. Οι κενές θέσεις.

δ) Τις χορηγούμενες άδειες, βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

 1. Ο Δήμος θα δημοσιεύσει την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα, σε εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια.
 2. Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

4.  Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων,  θα διαβιβαστεί στο οικείο Τμήμα της  Ελληνικής Αστυνομίας, στους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό,  στην οικεία Περιφέρεια και θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του άρθρου 16 παρόντος,   για τον έλεγχο και την ομαλή διεξαγωγή (ρύθμιση κυκλοφορίας, κ.α).

5.Ο Δήμος Θα μεριμνήσει, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων. Τα αποχωρητήρια   αυτά   θα   τοποθετηθούν  ανάλογα με την έκταση, θα  καθαρίζονται  τακτικά  και  σε  καθημερινή  βάση και  πάντοτε  με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής  ή υγιεινής και είναι κατάλληλα επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΙΣΧΥΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού, πραγματοποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη μεταβολή των βασικών νομοθετικών διατάξεων, των τοπικών κανονιστικών διατάξεων ή μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Κάθε νέα υπουργική διάταξη – Νόμος, θα συμπληρώνει τον παρόντα Κανονισμό .
  3. Με τη λήψη της παρούσας Απόφασης παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη όμοια Απόφαση.
 2. Με επόμενες Αποφάσεις θα συγκροτηθεί η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
 3. Περιπτώσεις που τυχόν  προκύψουν  και  δεν  αναφέρονται στον  Κανονισμό,  θα καλύπτονται από  τους  σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.

 

2022-07-15T11:34:08+00:00 Μάιος 31st, 2022|
Back