17/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-17 11:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Αθηνών –Κορίνθου από την ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 ( νύν δημοτικό οδικό δίκτυο ) έμπροσθεν εγκαταστάσεων εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK)

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά περί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Αθηνών –Κορίνθου από την ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 ( νύν δημοτικό οδικό δίκτυο ) έμπροσθεν εγκαταστάσεων εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK)
και διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

2021-06-17T11:50:10+00:00 Ιούνιος 17th, 2021|
Back