14/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
14/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-09-01 09:23
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας στην Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία «ΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ», που λειτουργεί ο κ. Ντεβές
Γεώργιος, επί της οδού Παπαναστασίου στην πλατεία Κυρά Βρύσης, της Κοινότητας
Ισθμίας, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».

Περίληψη:

Χορηγεί στον ΝΤΕΒΕ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χρήστου παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, του Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί με την επωνυμία «ΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ» επί της οδού Παπαναστασίου στην Πλατεία Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.
Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/16, της αριθμ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει, της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης & της αριθμ. 423/02 Α.Δ.Σ.,

2021-09-01T09:23:01+00:00 Σεπτέμβριος 1st, 2021|
Back