τροποποιήθηκαν οι όροι μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

τροποποιήθηκαν οι όροι μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αριθμ. 52878/2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ 3485/τ.Β΄/22-08-2020), τροποποιήθηκαν οι όροι μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:

Δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

       Η εμπειρία βεβαιώνεται από τη σχολική επιτροπή του οικείου Δήμου στην οποία o υποψήφιος έχει απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

       Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν βεβαιώσεις από το Διευθυντή της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ. αριθμ. 50175/07-08-2020 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 3324/τ.Β΄/07-08-2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2020-08-24T12:31:40+00:00 Αύγουστος 24th, 2020|Νέα, Συμαντικά|
Back