Δήλωση Θανάτου

Δήλωση Θανάτου

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Προθεσμία Δήλωσης: Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος / της θανούσης,  τρίτο πρόσωπο που παραβρέθηκε κατά το θάνατο, εργολάβος  ή υπάλληλος (ειδικά εξουσιοδοτημένος) του Γραφείου Κηδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου (όπου πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του θανούντος / της θανούσης και κυρίως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και φορείς ασφάλισης / σύνταξης)  
  • Δελτίο ταυτότητας του θανόντος / της θανούσης ή –σε περίπτωση που αυτό δεν βρέθηκε– υπεύθυνη δήλωση συγγενούς περί απώλειας                                                      
  • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                                             
  • Αν πρόκειται για αλλοδαπό: διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο 
  • Αν η ταφή θα γίνει σε κοιμητήριο άλλου Δήμου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις με το Δήμο ενταφιασμού.                                                                                                      

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση αποτέφρωσης:

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

  • Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος / της θανούσης ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του/της. Αν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση ή σημείωμα, απαιτείται έγγραφη δήλωση του/της συζύγου ή του συμβιούντος / της συμβιούσας ή των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.                                            
  • Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.     
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:13:33+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή