Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 4/11/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/11/2022 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αποδοχή ή μη ανάληψης της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του έργου
́ ́ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ́ ́ από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου: ́ ́Αισθητική Αναβάθμιση και Ανάπλαση τμήματος οδού
Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη (μελ.29/2020).
3.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
́ ́Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα (μελ. 44/2020) ́ ́.
4.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης για την
εκπόνηση του σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο μας στα πλαίσια
του Προγράμματος ́ ́Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 ́ ́.
5. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας υποβολής του 3ου παραδοτέου της
σύμβασης με τίτλο: ́ ́Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης
́ ́ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ & ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Λ-Π. –
ΑΓ.Θ. ́ ́.
6.Παραλαβή παραδοτέων για τις πράξεις (Α & Β):

Α.Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ́ ́Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 ́ ́.
Β.Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης ρυθμιστικής σήμανσης
υλοποίησης μονοδρόμησης Λ. Ποσειδώνος, στα πλαίσια της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ́ ́ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. ́ ́
7.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου:
‘’Αποκατάσταση αγροτικής και δημοτικής οδοποιΐας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων από τις
καταστροφές που προξένησε η κακοκαιρία ́ ́ΓΗΡΥΟΝΗΣ ́ ́(μελ. 37/2022),. Συγκρότηση
Επιτροπής .
8.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην
περιοχή ́ ́ΑΛΜΥΡΑ ́ ́ Αγ. Θεοδώρων.
9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως Παππά
Παναγιώτη κατά Δήμου.
10.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2022 (Γ ́τρίμηνο).
11.Εξειδίκευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
κατόπιν των υπ ́αρίθ. 123, 124 125/2022 Α.Δ.Σ., περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού
στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
12.Έγκριση της υπ ́αρίθ. 19448/2022 τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη της
δαπάνης προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία – μηχανήματα) για τις ανάγκες του
Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
13.Έγκριση της υπ ́αρίθ. 19722/2022 τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη της
δαπάνης παροχής Υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία της ετήσιας
επιθεώρησης πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015.
14.Διαγραφή ή μη οφειλών συνολικού ποσού 465,16€ από βεβαιωτικούς
καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2008 – 2009 στην
Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας .
15.Διαγραφή ή μη οφειλών συνολικού ποσού 493,49€ από βεβαιωτικούς
καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 – 2011 στην
Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας .
16.Διαγραφή ή μη οφειλών συνολικού ποσού 7.268,98€ από βεβαιωτικούς
καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2008 έως 2011
στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας .
17.Διαγραφή ή μη οφειλών συνολικού ποσού 19,40€ από βεβαιωτικούς
καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ετών 1999-2000 στην Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας .

18.Διαγραφή ή μη οφειλών συνολικού ποσού 47,04€ από βεβαιωτικούς
καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας & δημοτικών τελών έτους 2019 στην Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας και επαναβεβαίωσή του.
19.Απαλλαγή ή μη οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας από προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
20.Συμπλήρωση της υπ ́αρίθ. 338/2022 Α.Ο.Ε., περί συγκρότησης Επιτροπών
προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-11-01T13:57:09+00:00 Νοέμβριος 1st, 2022|
Επιστροφή