Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 71/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
71/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-20 01:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση: α) του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα ετών 2018 – 2019 (Κ.Α. 15-6474.017), β) προμήθειας πλαστικών σταθερών καθισμάτων

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Α. Εγκρίνει την δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού #23.560,00#  € για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών και ενεργειών για την προστασία της δημόσιας υγείας από την μετάδοση ζωοανθρωπονόσων, λόγω της ελεύθερης κυκλοφορίας αδέσποτων ζώων (σκυλιών), εντός πόλεων, κωμοπόλεων, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και θα περιλαμβάνει την φροντίδα (περισυλλογή για στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επανατοποθέτηση) των αδέσποτων ζώων, την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε τραυματισμένα αδέσποτα ζώα και δαπάνες σίτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 και 2019, ως εξής:

 

  • στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό #14.000,00# €, ως όριο πληρωμής &
  • στο έτος 2019 ποσό  #9.560,00# €.

Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, που αφορά την υλοποίηση της δαπάνης αυτής, θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης,  κατά το μέρος που αφορούν την εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Διαθέτει πίστωση ποσού #14.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.017 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο: «Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα 2018 – 2019», ως όριο πληρωμής για το 2018, προς κάλυψη των δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας.

 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-7133.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων με πλάτη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη επένδυση της υπάρχουσας κερκίδας θεατών, που βρίσκεται έμπροσθεν της κολυμβητικής δεξαμενής των 50 μέτρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, συνολικού ποσού #12.973,50# €, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 5440/12-04-2018 αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου μας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2018-04-23T19:05:38+00:00 Απρίλιος 20th, 2018|
Επιστροφή