Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 219/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
219/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-19 02:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και
δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
(Αριθ. μελ. 31/2018)

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας » Αναβάθμιση – Εξοπλισμός
παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων» (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010 – «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»), κατόπιν διεξαγωγής
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 31/2018 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο «Αναβάθμιση – Εξοπλισμός
παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων», καθώς και τους όρους διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εν λόγω
προμήθειας, και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #199.838,40# €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

2018-10-19T14:33:36+00:00 Οκτώβριος 19th, 2018|
Επιστροφή