Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 218/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
218/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-08 04:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικώνσυντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 50/2018).

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας,  προϋπολογισμού δαπάνης 59.932,00 € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εξ € 14.383,68 συνολικής δαπάνης 74.315,68 €, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 50/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο ‘’Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’’ καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια ως κάτωθι :

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 • του Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»ως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α’171) και του άρθρου 39 του ν.4488/2017 (Α’137)
 • του Ν.4314/2014 (Α’265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 • του Ν.4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του Ν.4250/2014 (Α’74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του Ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,
 • του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β’185) του Υπουργείου Εσωτερικών
 • του Ν.2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του Ν.2690/1999 (Α’45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του π.δ 28/2015 (Α’34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
 • του Ν.4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο του διαγωνισμού – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

 1.  O διαγωνισμός  αφορά την προμήθεια  οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας  (αρ.μελ. 50/2018) και θα εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό και συγκεκριμένα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.

ΠΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Τσιμέντα μαύρα

Τεμ.

7,00

400

2.800,00

Χαλίκι-γαρμπίλι

Τον.

18,00

100

1.800,00

Αμμος λατομείου

Τον.

14,00

100

1.400,00

Τσιμέντο λευκό

Τεμ.

7,55

160

1.208,00

Πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40

Μ2

8,10

500

4.050,00

Κυβόλιθοι 10Χ10

Μ2

8,10

400

3.240,00

Κράσπεδα οδοποιίας

Μ.Μ.

5,45

200

1.090,00

Επισκευαστικό τσιμέντο

Τεμ

16,00

150

2.400,00

Κόλλες πλακιδίων

Τεμ

11,00

300

3.300,00

Προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη

21.288,00

ΦΠΑ 24%

5.109,12

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

26.397,12

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.

ΠΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Χρώμα διαγράμμισης

Τεμ.

63,00

80

5.040,00

Χαλαζίας 25kg

Tεμ.

6,70

20

134,00

Υαλοσφαιρίδια 2kgr

Τεμ.

6,80

50

340,00

Σφραγιστική μαστίχη

Τεμ.

6,00

40

240,00

Προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη

5.754,00

ΦΠΑ 24%

1.380,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

7.134,96

 

ΟΜΑΔΑ 3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.

ΠΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Σύρμα ούγια

κιλό

1,1

200

220,00

Πλέγματα γαλβανιζέπερίφραξης

Τεμ.

22,00

200

4.400.00

Δομικός χάλυβας – ευθύγραμμες ράβδοι (διάφορες διατομές)

κιλό

0,70

1400

980,00

Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη

5.600,00

ΦΠΑ 24%

1.344,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

6.944,00

 

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.

ΠΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Χρήση πρέσσας

Τεμ.

130,00

8

1.040,00

Έτοιμο σκυρόδεμα μικρών έργων συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτού επί τόπου εκτέλεσης του έργου

Κυβ.

70,00

375

26.250,00

Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  

27.290,00

ΦΠΑ 24%

6.549,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

33.839,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

1ΟΥ  2ΟΥ 3ΟΥ 4ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

59.932,00

ΦΠΑ 24%

14.383,68

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1ΟΥ  2ΟΥ 3ΟΥ 4ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

74.315,68

 

 1. Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  74.315,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.003, με τίτλο: “Προμήθεια  οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας” .
 2.  Το κριτήριο  κατακύρωσης της  σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά  βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν.  4412/2016. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για μία ή περισσότερες ομάδες που περιγράφονται στη μελέτη (με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, να συμμετέχουν για όλα τα είδη της κάθε ομάδας).
 3. Η ανωτέρω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους.
 4. Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στους ακόλουθος κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44111000-1 (ΟΜΑΔΑ 1)/24200000-6  (ΟΜΑΔΑ 2)/ 44316000-8 (ΟΜΑΔΑ 3) /44114000-2 (ΟΜΑΔΑ 4).

 

Άρθρο 2

Αναθέτουσα Αρχή – Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

 1.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α.Φ.Μ.  997860940   Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιάσονος 1-ΛΟΥΤΡΑΚΙ  20300

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2744360162

ΦΑΞ: 2744062170

e-mail: info@loutraki.gr

 1.  Ο Διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 23 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ.. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών),  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
 2.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Άρθρο 3

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης

 1.  Οι οικονομικοί  φορείς που επιθυμούν  να συμμετέχουν στο συνοπτικό  διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση  του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε  ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του  Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, στον δικτυακό τόπο: http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr
 2.  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για  τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ιάσονος 1-Λουτράκι , τηλέφωνο: 2744360162 Fax: 2744062170 e-mail:info@loutraki.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία

1) Διακήρυξη

2) Τεχνική Έκθεση

3) Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή υποχρεώσεων

4) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

5) Τιμολόγιο Προσφοράς

Άρθρο 5

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

 1.  Τα απαιτούμενα,  σύμφωνα με το επόμενο  άρθρο της παρούσας διακήρυξης,  δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές καιοικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά  εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική  γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχεισυνταχθεί το έγγραφο.
 3.  Μέρος  των τεχνικών  στοιχείων των προσφορών  (π.χ. φυλλάδια με τεχνικά  στοιχεία των προσφερόμενων ειδών, ISOεργοστασίων παραγωγής), μπορούν να υποβληθούνκαι στην αγγλική  γλώσσα.

Άρθρο 6

Δικαίωμα συμμετοχής- Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους  και τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) επισυναπτόμενο αρχείο στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr . Η υποχρέωση συμπλήρωσης του έντυπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) αφορά :

–  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιούχων εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

– Στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφήτου νόμιμου εκπροσώπου αυτών, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή  προσφορά θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΤΕΥΔ, για  κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν  υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομικήμορφή προκειμένου  να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση,  πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και  εις ολόκληρων και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης  της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.Εάν ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης  τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Oαντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

 1.  Τεχνική προσφορά.

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω:

 • Για τα υλικά του 1ου ενδεικτικού προϋπολογισμού απαιτούνται να προσκομισθούν κατ΄ελαχιστον τα παρακάτω: Για τα τσιμέντα μαύρα/λευκά, επισκευαστικά τσιμέντα και κόλλες πλακιδίων απαιτούνται δηλώσεις επίδοσης των προϊόντων και ISO 9001 των εργοστασίων παραγωγής έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.Για τις πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθους και τα κράσπεδα οδοποιίας απαιτούνται εργαστηριακοί έλεγχοι έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.Για τα φυσικά αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι) οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής και το ISO 9001 του εργοστασίου παραγωγής καθώς και την δήλωση επίδοσης του κάθε υλικού έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.
 • Για τα υλικά του 2ου ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια ή εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.
 • Για τα υλικά του 3ου ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια των υλικών καθώς και τα ISO 9001 των εργοστασίων παραγωγής τους, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.
 • Για το έτοιμο σκυρόδεμα του 4ου ενδεικτικού προϋπολογισμού οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων παραγωγής,  που να αποδεικνύουν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και τα ISO 9001 αυτών,έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.
 1. 3. Οικονομική προσφορά

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το έντυπο της προσφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 50/2018 μελέτη.  

Άρθρο 7

Εγγυήσεις

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  της περίπτωσης α΄ της  παρ. 1 του άρθρου 72 του  Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α)  Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  ορίζεται σε ποσοστό  πέντε τοις εκατό (5%)  επί της αξίας της σύμβασης,  εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β)  Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  καταπίπτει στην περίπτωση  παράβασης των όρων της σύμβασης,  όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου  της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο  παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η  οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ε)  Το περιεχόμενο  της εγγύησης διαμορφώνεται  κατά τρόπο που ορίζει η παράγραφος  4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (Α΄/147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017).

Άρθρο 8

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

 1.  Οι προσφορές  των οικονομικών  φορέων υποβάλλονται  εγγράφως. Η υποβολή μόνο  μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
 2.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε σφραγισμένο φάκελο.
 3.  Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

ε)  Τα στοιχεία  του προσφέροντος  οικονομικού φορέα,  δηλαδή η επωνυμία, η  διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

 1.  Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «ΟικονομικήΠροσφορά».

Στον φάκελο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» ο προμηθευτής καλείται να υποβάλλει:

α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.

β)  Τεχνική  προσφορά με  πλήρη περιγραφή  των προσφερόμενων  ειδών, σύμφωνα με το  άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

 1.  Στα περιεχόμενα  της τεχνικής προσφοράς  δεν πρέπει σε καμία περίπτωση  να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
 2.  Στον  (υπο)φάκελο  με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται  η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να  έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία  της προσφοράς. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ομάδων ή για περισσότερες  ομάδες που περιγράφονται στη μελέτη (με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, να συμμετέχουν  για όλα τα είδη της κάθε ομάδας). Όλες οι τιμές στην προσφορά θα αναφέρονται αριθμητικά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, που θα συμπληρώνεται  και ολογράφως. Ο προμηθευτής καλείται να συμπληρώσει το έντυπο προσφοράς για την υπ΄αριθ.50/2018 μελέτη, όπως ακριβώς περιγράφεταισε αυτή.
 3.  Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
 4.  Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 5.  Μετά  την κατάθεση  της προσφοράς δεν  γίνεται αποδεκτή αλλά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη  τροποποίηση ή απόκρουση όρου  της διακήρυξης ή της προσφοράς.  Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα  μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους  προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε  παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Άρθρο 9

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2.  Προσφορά  που ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο του προβλεπόμενου  από την διακήρυξη, απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.
 3.  Ο προσφέρων  δεν έχει δικαίωμα  να αποσύρει την προσφορά  του ή μέρος της μετά την  κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι  σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει  κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
 4. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, σύμφωνα με τις εκάστοτε έγγραφες οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων. Η μεταφορά των υλικών θα πρέπει να εκτελείται σε χρονικό διάστημα 3 ωρών από την έγγραφη εντολή από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 10

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές – με ποινή αποκλεισμού – εναλλακτικές προσφορές.

Άρθρο 11

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

 1.  Ενστάσεις  υποβάλλονται  από τους οικονομικούς  φορείς κατά της διακήρυξης  του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

α)  Κατά της  διακήρυξης του  διαγωνισμού, στο  Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων,  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση  εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή τουΔήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων , κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροποής. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

β)  Κατά πράξης  της αναθέτουσας  αρχής εντός προθεσμίας  πέντε (5) ημερών από την  κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,  η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το παραδεκτό  της άσκησης ένστασης,  απαιτείται, με την κατάθεση  της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο  αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.

 1. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
 2. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Άρθρο 12

Προσφερόμενη τιμή

 1.  Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ  αριθμητικά για κάθε προσφερόμενο είδος, καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών χωρίς ΦΠΑ.
 2.  Φόροι,  ΦΠΑ, κρατήσεις  υπέρ τρίτων, κάθε  άλλη νομική επιβάρυνση,  ως και κάθε άλλη δαπάνη  μη ρητά καθοριζόμενη από την  παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο  και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί  στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
 3.  Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
 4.  Προσφορά  που θέτει  όρο αναπροσαρμογής,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 5.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
 6.  Προσφορές  που παρουσιάζουν,  κατά την κρίση της  Επιτροπής διαγωνισμού,  ουσιώδεις αποκλίσεις από  τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 7.  Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 13

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 107, παρ. 18 του Ν. 4497/2017 , κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής. Εφόσον τα χρονικά περιθώρια το επιτρέπουν η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και  των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν στην ίδια συνεδρίαση και να συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, είτε υπάρχει απόρριψη είτε όχι.

Άρθρο 14

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα  αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται  να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός  ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών  του άρθρου 6 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

 1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή  άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 2.  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν. 1599/1986,  στην οποία θα δηλώνει  όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
 3.  Πιστοποιητικό  από τη Διεύθυνση  Προγραμματισμού και  Συντονισμού της Επιθεώρησης  Εργασιακών Σχέσεων (Σ.Ε.Π.Ε.),  από το οποίο να προκύπτουν οι  πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν  εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα  σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από  την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
 4.  Πιστοποιητικά  όλων των οργανισμών  κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές  ενημερότητες) για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό για τα νομικά πρόσωπα, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και για το προσωπικό τους, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.
 5.  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από  αρμόδια κατά περίπτωση  αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα).

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου  εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά ή  αλλοδαπά προσκομίζουν  όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,  εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες  (Ι.Κ.Ε.)και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τους συνεταιρισμούς και σε κάθε άλληπερίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

 1.  Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
 2.  Για Ανώνυμη  Εταιρεία απαιτείται:  α) ισχύον καταστατικό  αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.  σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού  και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη  ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 3.  Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής τους.

iii.  Εάν ο  προσφέρων  είναι προσωπική  εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.)  πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα  παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει  νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα νομιμοποιητικά  έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

 1.  Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Αν  σε κάποια  χώρα δεν εκδίδονται  τα παραπάνω πιστοποιητικά  ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά  έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν  όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν  να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα  εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα  υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται σε  σφραγισμένο φάκελο,  έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση  της αναθέτουσας αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο εντός ορισμένης προθεσμίας.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο  των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν  νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού  αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον  προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής,  χωρίς  να λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά  του προσφέροντος που  απορρίφθηκε. Αν κανένας  από τους προσφέροντες δεν  υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση  η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και  τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους  όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε  κάθε  περίπτωση  για την κατακύρωση  αποφασίζει η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου. Η απόφαση  για την κατακύρωση του διαγωνισμού  μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο  ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 15

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

 1.  Η απόφαση  κατακύρωσης δεν  παράγει τα έννομα  αποτελέσματά της, εφόσον  ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά  τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης  στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

 1.  Ο Δήμος  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή  του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
 2.  Η υπογραφή  του συμφωνητικού  έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση  γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας  από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 16

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης που αφορά την 50/2018 μελέτη, ορίζεται σε  έξι (6) μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Άρθρο 17

Παραλαβή υλικών – Ποινικές ρήτρες – Υποχρεώσεις αναδόχου

Η παράδοση  των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε φορά, ή και σε διαφορετικά σημεία σύμφωνα με το που εκτελούνται εργασίες από το συνεργείο του δήμου. Τα υλικά θα μεταφέρονται επί τόπου των διαφόρων έργων και στις ακριβείς θέσεις, που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. Υλικά που θα αποτίθενται μακράν του έργου και όχι στις ακριβείς θέσεις δεν θα παραλαμβάνονται

Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας  θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ύστερα από την καταμέτρηση του βάρους ή του αριθμού αυτών και αφού βεβαιωθεί αυτή ότι τα υλικά αυτά πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η μέτρηση των υλικών θα γίνεται επάνω σε αυτοκίνητο και θα ελέγχεται ακριβώς η παραλαμβανόμενη ποσότητα υλικού.

Σε περίπτωση δε που υπάρχει ασάφεια ως προς το βάρος, τον όγκο ή την ποσότητα του υλικού πάνω στο αυτοκίνητο τότε τα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται ή θα γίνεται περικοπή του βάρους, του όγκου και της ποσότητας αυτών που αναγράφονται στα δελτία μεταφοράς.Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στους τμηματικούς ενδεικτικούς  προϋπολογισμούς. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης ή οι μειοδότες υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.  

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2 %0) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται είτε μέχρις της εξάντλησης των υπο προμήθεια υλικών είτε έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή των συμφωνητικών. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στους τμηματικούς ενδεικτικούς  προϋπολογισμούς. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης ή οι μειοδότες υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην απαίτηση του Δήμου.

Δυνατότητα τροποποίησης  υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 18

Τιμή – Τρόπος Πληρωμής

 1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο  πώλησης. Η αρμόδια επιτροπής παραλαβής συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και παρακολούθησης.
 3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

Άρθρο 19

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις

 1.  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λάβουν γνώση  της διακήρυξης τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Λουτρακίου και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου:www.loutraki-agioitheodoroi.gr
 2. Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης η διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί  σε μια τοπική εφημερίδα του Νομού και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λουτρακίου.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr
 4.  Τον υποψήφιο  ανάδοχο της προμήθειας  βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ.,  που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5.  Για ότι  δεν προβλέφθηκε  ισχύουν οι σχετικές  διατάξεις του Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Ν.4555/2018.
2018-10-09T02:00:17+00:00 Οκτώβριος 8th, 2018|
Επιστροφή