Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 34/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
34/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-11-01 02:13
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική
οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.. Ανάκληση της υπ΄ αριθ.
30/2021 Απόφασης.

Περίληψη:
2022-11-01T14:13:40+00:00 Νοέμβριος 1st, 2022|
Επιστροφή