Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 70/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
70/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-20 01:30
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 προς κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσίας Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Κ.Α. 10-6117.003)

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Α. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-6117.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» καθώς και προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, συνολικού ποσού #4.464,00# €, σύμφωνα με το από 10-04-2018 υπηρεσιακό έγγραφο του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2018-04-23T19:00:12+00:00 Απρίλιος 20th, 2018|
Επιστροφή