11/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
11/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-03-11 01:18
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί : Τους προτεινόμενους χώρους
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων
Θεοδώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την
αρίθμ. 47458 ΕΞ 2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-
Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (Φ.ΕΚ. 1864/15-5-
2020 τεύχος Β’).

Περίληψη:

Προτείνει τα κάτωθι τμήματα αιγιαλού, προς παραχώρηση για απλή χρήση, σε τρίτους με δημοπρασία, εντός της Δ. Κ. Αγίων Θεοδώρων, και σύμφωνα με την εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία.

1) Έκταση 40 τ.μ. επί του αιγιαού, δυτικά από τον Πύργο Ναυαγοσώστη έμπροσθεν του Αλσυλλίου Λιάντρου¨ (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).

2) Έκταση 40 τ.μ., επί του αιγιαλού, στην ανατολική πλευρά των προσκόπων του Αλσυλλίου Λιάντρου (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).

3) Έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού, πλησίον του Πύργου Ναυαγοσώστη έμπροσθεν του Αλσυλλίου Λιάντρου (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).

4) Έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού, πλησίον του πρώην κατ/τος »Απάνεμο», έμπροσθεν του Αλσυλλίου Λιάντρου (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).

5) Έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού, πλησίον του πρώην κατ/τος »Πλώρη», έμπροσθεν του Αλσυλλίου Λιάντρου (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).

6 Έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού, πλησίον των γραφείων του Ερυθρού Σταυρού, έμπροσθεν του Αλσυλλίου Λιάντρου (ΠΕΥΚΑΚΙΑ)

2021-03-11T13:18:24+00:00 Μάρτιος 11th, 2021|
Επιστροφή