ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του: ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Λ-Π-ΑΓ. Θ.)
Οδός : Ιάσονος & Εθνικής Αντιστάσεως
Ταχ.Κωδ. : 20 300
Τηλ. : 2744 0 69000
Telefax : 2744 0 64858, 62170
E-mail : info@loutraki.gr
Πληροφορίες: : ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, e-mail : a.stergiou@loutraki.gr
ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν 4412/2016), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 43 /2018 ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,
 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”
 • του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και
 • Την υπ’ αριθ. 291/18-9-20 (ΑΔΑ: Ω6ΖΡΩΛ3-ΟΜΩ.) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη της υπ’ αρ.43/20 μελέτης της Τ.Υ και καταρτήθηκαν οι όροι της Διακήρυξης

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους Οικονομικούς Φορείς με την Επωνυμία

 1. Παπαθανασίου Ν. Κων/νο
 2. GEOGENESIS Ε.
 3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
 4. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 43/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ.Δομ. για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.980,76 ευρώ (€) και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 14.395,38ευρώ (€) στο συνολικό ποσό  των 74.376,14 €

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες επί των τευχών & εγγράφων της σύμβασης, θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή έως την 25 / 9 /2020, από την υπεύθυνη κ. Στεργίου Αθηνά , τηλ. 2744360169

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε με τη 291/2020 ΑΟΕ δηλ. έως την 29 / 09 / 2020 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική δ/νση: Ιάσονος & Εθνικής Αντιστάσεως, τ.κ.: 20300). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά

του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)

για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών προς διαπραγμάτευση την

29 / 09 / 2020 και ώρα 10:00π.μ.

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς προς διαπραγμάτευση, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, email ).

Γενικά η προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ετέθησαν με τη διακήρυξη

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ή έχουν κάνει χρήση του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του Δήμου εντύπου και θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016

 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Εγγύηση συμμετοχής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

Η Διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ΔΥΟ (2) μήνες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη και στην υπ ́ αριθμ. 43/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ. Δόμ. του Δήμου.

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων www.loutrakiagioitheodoroi.gr«.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Δείτε περισσότερα σχετικά με την πρόσκληση εδώ

2020-09-23T00:35:09+00:00 Σεπτέμβριος 22nd, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή