Αίτηση για μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Αίτηση για μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 1. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω αναπηρίας,
  1. Ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών την πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ),με συνημμένα:
   1. βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας,
   2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
   3. έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
  2. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει, εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών, αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), με συνημμένα:
    1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
    2. δελτίο ανεργίας σε ισχύ και
    3. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
    4. Δημοτική ενημερότητα.
    5. Παράβολο(10€).
 2. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω θανάτου
  Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας, αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ), καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
  2. ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου,
  3. δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
  4. πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και
  5. έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
  6. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
  7. Δημοτική ενημερότητα.
  8. Παράβολο(10€).

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:30:55+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Επιστροφή