Αίτηση για χορήγηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου

Αίτηση για χορήγηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου

 1. Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ),συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
 3. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β’ του άρθρου 11.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 5. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
 6. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
 7. Πιστοποιητικό υγείας.

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Για τους συνεταιρισμούς:
  1. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,
  2. πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,
  3. κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού,
  4. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
 2. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ και β’ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.

Το μητρώο μελών για τους συνεταιρισμούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:07:58+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή