ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) 2023-02-07T12:47:21+00:00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η πράξη αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου επί Χ.Ζ.Λ. της
πόλης του Λουτρακίου προσθέτοντας στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας
εξασφαλίζοντας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ με άνετη
πρόσβαση αυτών και στη παραλία.Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και
ανάδειξη της μοναδικότητασ της περιοχής, ως Λουτρόπολης, μέσω της
ενίσχυσης της παρουσίας του υγρού στοιχείου στην περιοχή μελέτης, της
αύξησης του αριθμού των προσβάσεων στη θάλασσα και της συνολικής
υποστήριξης των εγκαταστάσεων και των στοιχείων θερμαλισμού. Τα
κυριότερα στοιχεία της ανάπλασης είναι α) η νέα δαπεδόστρωση που ως
ψυχρό δάπεδο συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής
νησίδας και στη βελτίωση του μικροκλίματος της πόλης, β) η διατήρηση και
βελτίωση της υφιστάμενης φύτευσης, γ) η δημιουργία περισσότερων χώρων
θέασης και ανάπαυσης, δ) η βελτίωση της πρόσβασης στη παραλία για όλες
τις κατηγορίες ατόμων, ε) η ενίσχυση του στοιχείου του νερού και στ) η
αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με νέα φωτιστικά
LED."
Παραδοτέα πράξης:
ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗ-ΦΥΤΕΥΣΗ-ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ-ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΔΙΚΤΥΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 4.999.964,96€

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η κεντρική ιδέα για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου είναι η δημιουργία μίας ενιαίας κατά
το δυνατόν, πορείας, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για το δημόσιο χώρο, ενοποιεί τις
γειτονιές του Λουτρακιού και σηματοδοτεί την επιστροφή του παραλιακού μετώπου στον πεζό
και τον ποδηλάτη. Μέσω αυτής ενώνεται το σύνολο των παράκτιων περιοχών της πόλης,
αποτελώντας έτσι την ραχοκοκκαλιά όλου του συστήματος ανάπλασης και ανάδειξής της. Οι
ποιότητες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μέσω τοπικών αναπλάσεων, έρχονται να
συμπληρώσουν την διαδρομή απόλαυσης του θαλάσσιου μετώπου και να αναδείξουν τα
στοιχεία του θερμαλισμού του Λουτρακίου. Απώτερος στόχος της διαμόρφωσης της παραλιακής
διαδρομής είναι η επέκτασή του από τη Νεράιδα μέχρι και τον Ισθμό της Κορίνθου, επέκταση
που θα ενοποιήσει την παράκτια διαδρομή και θα συμπληρώσει μία πορεία με έντονο
πεζοπορικό και ποδηλατικό ενδιαφέρον. Η στρατηγική σύνδεσης του δημόσιου χώρου έρχεται
να ενισχύσει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, δημιουργώντας οπτικές φυγές προς την
θάλασσα, μικρούς αναπλασμένους δημόσιους χώρους που προκαλούν το ενδιαφέρον του
πεζού και ενοποιούν το εσωτερικό της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο. Η έντονη ενέργεια
της παραλίας διαχέεται στο εσωτερικό της πόλης, χωρίς να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον
αστικό της χαρακτήρα, προσφέροντας διαμπερότητα κινήσεων και οπτικής. Οι άξονες πεζού και

ποδηλάτη λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, δίνοντας
έναν χαρακτήρα γειτονιάς και τοπικότητας στο επίπεδο της πόλης. Ταυτόχρονα όμως,
λειτουργούν σαν τροφοί του θαλάσσιου μετώπου, καθώς προσφέρουν σύνδεση με τα μέσα
συλλογικής μεταφοράς, με τους ποδηλατικούς άξονες και τους χώρους στάθμευσης. Μελλοντικά
προτείνεται η επέκταση όλων αυτών τον αξόνων μέχρι τον Αρχαιολογικό Χώρο και το
Περιβαλλοντικό Πάρκο του Ισθμού,Παράλληλοι στόχοι της πράξης είναι: Η επανασύνδεση του
παραλιακού μετώπου με το στοιχείο του νερού, καθώς στην υπάρχουσα κατάσταση έχει
αμβλυνθεί αυτή η σχέση. Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Λουτρακίου σε έναν πόλο
πολιτισμού, τουρισμού και ανάπτυξης, ο οποίος θα λειτουργήσει σαν ζωογόνος δύναμη για την
ευρύτερη περιοχή. Η διαμόρφωση μιας καινοτόμου και πολυλειτουργικής Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης της περιοχής ανάπλασης, τόσο σε επίπεδο μετακινήσεων όσο και σε
επίπεδο σχεδιαστικών προθέσεων, η οποία να αναδεικνύει την δυναμική και τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του Λουτρακίου, ενώ παράλληλα να σέβεται τα τοπικά χαρακτηριστικά. Η διατήρηση
και ανάδειξη της μοναδικότητας της περιοχής, ως Λουτρόπολης, μέσω της ενίσχυσης της
παρουσίας του υγρού στοιχείου στην περιοχή μελέτης, της αύξησης του αριθμού των
προσβάσεων στη θάλασσα και της συνολικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων και των
στοιχείων θερμαλισμού.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Οι θετικές επιδράσεις από την εφαρμογή πολιτικών Βιώσιμης Κινητικότητας στην ανάπλαση του
Λουτρακιού και ιδιαίτερα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα έγκεινται στους παρακάτω τομείς: ο
Μετακινήσεις: Πρωταρχικό στοιχείο είναι η αναδιοργάνωση της πολεοδομικής ταυτότητας από τη
μηχανιστική κατεύθυνση που έχει σήμερα και που απογύμνωσε τη μετακίνηση από τις ποιοτικές
παραμέτρους που δικαιούται να διαθέτει. Με το νέο πρότυπο, η μετακίνηση εντός του Λουτρακιού
αναμένεται πλούσια και πολύμορφη, με ζητούμενο την εξυπηρέτηση ενός τρόπου ζωής πολλαπλών
υπηρεσιών και ευκαιριών (κίνηση, σωματική άθληση, κοινωνικοποίηση, κ.λ.π.) και όχι τη συρρίκνωση
της καθημερινότητας σε μονοδιάστατες λύσεις. ο Περιβάλλον: Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
είναι δυνατή μέσα από την αποθάρρυνση της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων μέσων. Η αύξηση των
πράσινων χώρων ενισχύει τα οφέλη. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιδράσεις γενικεύονται και
αναπτύσσεται ένα καλό μικροπεριβάλλον που λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας για την
καθημερινότητα των κατοίκων. ο Αστικός Ελεύθερος Χώρος: Η εύκολη, σύγχρονη, αισθητικά άρτια και
ασφαλής προσβασιμότητα αποτελεί καίριο ζήτημα που διευθετείται μέσω της ανάπλασης. Μέσα από
τη βελτίωση των συνθηκών για περπάτημα και ποδήλατο και την εφαρμογή ενός σύγχρονου
βιοκλιματικού σχεδιασμού, η μετακίνηση ενισχύεται και η προσπελασιμότητα ενθαρρύνεται για όλους
τους χρήστες. ο Πολιτισμός: Η αξιοποίηση των πολιτισμικών αγαθών συμβάλει συμπληρωματικά
στην προώθηση της ανάδειξης ενός βιώσιμου αστικού τοπίου ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση για
την οργάνωση διαδρομών και λειτουργεί ως αφορμή για την αξιοποίηση και επανάχρηση του
υφισταμένου κτιριακού δυναμικού. ο Οικονομία: Το ύφος της αξίας της γης σχετίζεται άμεσα με την
ποιότητα του δημόσιου χώρου. Το ύψος, όμως, αυξάνει περισσότερο, όταν ο δημόσιος χώρος
λειτουργεί αποτελεσματικά και ενθαρρύνει την κινητικότητα όλων των χρηστών Ωφελούμενοι της
παρέμβασης αυτής είναι κυρίως οι πολίτες του Λουτρακίου αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/11/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 30/12/2023

 

 

Απόφαση Ένταξης

 
 
 
Επιστροφή