Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
24/02/2020 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας».

2.Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I” για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

3.Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

4.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.

5.Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, για τα έτη 2020 – 2023.

6.Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

7.Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας .»

8.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων.

9.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων  Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων.

10.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

11.Χορήγηση ή μη στη WIND ΕΛΛΑΣ δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

12.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ζημιών σε τρίτους από υπαιτιότητα του Δήμου.

13.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 283/2019 Α.Δ.Σ. περί χορήγησης στην ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας νερού για το έτος 2020.

14.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2020.

15.Εξέταση αιτήματος του Δήμου Βέλου – Βόχας για παράταση δωρεάν παροχής νερού προς υδροδότηση των δομών του νπδδ ‘’ΑΝΕΛΙΞΗ’’.

16.Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράβαση του Νόμου περί υπαίθριας διαφήμισης .

17.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-02-24T13:07:04+00:00 Φεβρουάριος 20th, 2020|
Επιστροφή