Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17/02/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/02/2021 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 17 η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
1.Παραχώρηση ή μη, αντί μισθώματος, χρήσης δημοτικού ακινήτου για
ορισμένη χρονική διάρκεια, προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός
σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.
2.Έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου (Α' φάση
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023).
3.Αποδοχή ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού
δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. –
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των
εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην περιοχή.
4.Λήψη Απόφασης περί αναγκαιότητας μετεγκατάστασης του Λυκείου
Αγίων Θεοδώρων.
5.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής
έτους 2021 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
6.Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης (στοχοθεσία),
έτους 2021, των ν.π.δ.δ. Δήμου μας.

7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2020 (Δ' τρίμηνο).
8.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Συνεδριακού Κέντρου
Λουτρακίου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
Λουτρακίου (LTO).
9.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
το έτος 2020.
Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄
55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764
/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-02-16T12:14:59+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2021|
Επιστροφή