Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
29/10/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2016.

2.Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2016.

3.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής.

4.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 και εφεξής.

5.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

6.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης  για το έτος 2019 και εφεξής.

7.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των  τελών νεκροταφείου για το έτος 2019 και εφεξής.

8.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των  τελών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019 και εφεξής .

9.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου  των οδηγών του Δήμου. Ορισμός υπολόγου.

10.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός υπολόγου.

11.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου στάθμευσης – φύλαξης των  απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

12.Λήψη απόφασης για σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

13.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας ( αριθ. μελ. 50/2018 )  ΄΄.

14.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης ( αριθ. μελ. 51/2018 )  ΄΄.

 15.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο ( αριθ. μελ. 40/2018 )  ΄΄.

16.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων (αριθ. μελ. 65/2018)

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και τρίτων.

18.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Safet & Rendinela Tabaku  κατά Δήμου.

19.Αποδοχή ή μη συμπληρωματικής γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του ΔήμουΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
241/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 & εφεξής.

242/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019 & εφεξής.

254/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Safet και Rendinela Tabaku κατά Δήμου.

252/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας & τοποθέτησης υλικώνδημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων (αρ. μελ. 65/2018).

244/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών
κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019 &
εφεξής.

2018-10-29T00:26:50+00:00 Οκτώβριος 25th, 2018|
Επιστροφή