Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/05/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
29/05/2023 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του
Δήμου και του νομικού του προσώπου ΄΄ΔΟΚΟΠΑΠ΄΄ και πετρελαίου θέρμανσης για
τις ανάγκες του νομικού προσώπου (μελ. 1/2023). Συγκρότηση Επιτροπής
Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
της προμήθειας: ΄΄Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου
(μελ. 2/2023) ΄΄ .
3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
της Υπηρεσίας: ΄΄Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου (μελ. 4/2023)΄΄.
4.Έγκριση προσφυγής (2ης) στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/2016) για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων (μελ. 6/2023). Συγκρότηση
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά
με την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για την νομική υποστήριξη
τέως Αντιδημάρχου (σχ. ΑΒΩ:Τ22/59).
6.Ανάθεση, σε Συμβολαιογράφο, της σύνταξης 2ης πρόσθετης πράξης επί του
υπ΄αρίθ. 1398/2020 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου: ΄΄Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο μας ΄΄.
7.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-29T21:04:18+00:00 Μάιος 25th, 2023|
Επιστροφή