Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20/01/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
20/01/2023 08:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση της Υπηρεσίας ΄΄ Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας ΄΄.
2.Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
θεάτρου ΄΄ΜΑΤΣΗ΄΄.

3.Αποδοχή ποσού 71.415,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων.
4.Ανάθεση σύνταξης συμπληρωματικής γνωμοδότησης επί των τιμών ζωνών του
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου μας.
5.Παράσταση ή μη επί αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων της ΕΛΙΝΤΟΥΡΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώπιον
του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 8/2023 σχετικής απόφασης
Α.Ο.Ε..

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-01-24T11:57:33+00:00 Ιανουάριος 17th, 2023|
Επιστροφή