Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18/11/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
18/11/2022 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα
τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α.Ε. Ο.Τ.Α ́ ́ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. ́ ́ την 21η

Νοεμβρίου 2022 στα κάτωθι θέματα:

1) Υποβολή και Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της
εκθέσεως διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και
την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01-31/12/2020.
3) Υποβολή και Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της
εκθέσεως διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
4) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και
την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01- 31/12/2021.
5) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.
6) Ανακοινώσεις και Προτάσεις .

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου: ́ ́Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων εντός σχ. Α.Τ.Ε. Ισθμίας
(μελ.29/2022) ́ ́.
3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση της προμήθειας: ́ ́Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου
(μελ.26/2022) ́ ́.

4.Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εκτέλεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ανακυκλώσιμων
υλικών σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου μας.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων του Δήμου κατά τρίτου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Μάτση Μαρίας κατά Δήμου.
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη όλων των εκ του νόμου
απαραίτητων ενεργειών μετά το δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του
νερού Λουτρακίου.
8.Έγκριση της υπ ́αρίθ. 20146/2022 τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη της δαπάνης
προμήθειας αρδευτικού εξοπλισμού .
9.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων (σχ.
14486/2022 σχ. αίτηση).
10.Έγκριση δαπάνης για την παροχή Υπηρεσίας σύνταξης συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου εγγράφου. Ορισμός Συμβολαιογράφου.
11.Έγκριση δαπάνης για την παροχή Υπηρεσίας επίδοσης εγγράφων εκτός
διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή.
12.Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω
κατεπείγοντος .
13.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων για την συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό
Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο για το χρονικό διάστημα από 21 έως
23 /11/2022. Εξειδίκευση πίστωσης .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-11-15T14:29:04+00:00 Νοέμβριος 15th, 2022|
Επιστροφή