Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/03/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/03/2019 08:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο ( Αριθ. μελ. 56/2018).

 

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019 (αριθ. μελ. 81/2018).

 

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ΄΄Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του νέου Λυκείου Λουτρακίου (Αριθ. μελ. 75/2018).

 

4.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών  ( Αριθ. μελ. 62/2018).

 

5.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δήμου.

 

6.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας .

 

7.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αρίθ. 136/2019 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών.

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄αρίθ. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/2019 αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής διοικητικού  προστίμου.

 

9.Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου επί αγωγής ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά Δήμου.

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά Δήμου.

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της εταιρείας ΄΄SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ κατά Δήμου.

 

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής  της εταιρείας ΄΄Π. ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ κατά Δήμου.

 

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ακινήτου ιδιοκτησίας Μανιάτη Παναγιώτη.

 

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήματος τρίτου για καταβολή αποζημίωσης λόγω δέσμευσης ιδιοκτησίας  του στην περιοχή Λειβαδάκι Λουτρακίου .

 

15.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 3097/2019 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.

 

16.Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών Προμηθειών για το έτος 2019.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-03-13T22:54:07+00:00 Μάρτιος 8th, 2019|
Επιστροφή