Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/09/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/09/2023 08:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Διατύπωση απόψεων επί της προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ
1299/28-08-2023 του οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»
κατά των υπ’ αριθ. 182 & 213/2023 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, στο
πλαίσιο του με Α/Α 189755 διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο:
΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α1΄΄.
2.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 ν. 4412/2016), για την εκτέλεση της προμήθειας
γάλακτος εργαζομένων του Δήμου (τμήμα Α1 της υπ’ αριθ. 13/2023 μελέτης).
Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
3.Αποδοχή ποσού 64.080,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων του Δήμου μας .
4.Έξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους, κατόπιν των υπ΄αρίθ. 197, 198, 199, 215, 216 & 217/2023 Α.Δ.Σ., περί
επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας .
5.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-09-07T13:14:24+00:00 Σεπτέμβριος 7th, 2023|
Επιστροφή