Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/04/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/04/2023 09:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της Υπηρεσίας: ́ ́Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού
Κολυμβητηρίου ́ ́ (Μελ. 4/2023).
2.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/2016) για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας ́ ́Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Μελ.
4/2023) ́ ́. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-04-04T09:16:03+00:00 Απρίλιος 4th, 2023|
Επιστροφή