Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/02/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/02/2023 09:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της 1ης μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
2.Αποδοχή ποσού 93.750,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων (Α ́ κατανομή έτους 2023).
3.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανάληψη όλων των
απαιτούμενων εκ του νόμου ενεργειών για την αποκατάσταση της βατότητας οδού
στην περιοχή ‘’Μπάφανι’’ Σχοίνου Κοινότητας Πισίων του Δήμου μας .
4.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης, κατόπιν
αιτήματος, για άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 114 στο Λουτράκι.
5.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης, κατόπιν
αιτήματος τρίτων για σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω
απαλλοτρίωσης στο Λουτράκι (νότια του Δημοτικού Κοιμητηρίου).
6.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής του Πανελλήνιου Κέντρου
Οικολογικών Ερευνών ́ ́ΠΑΚΟΕ ́ ́ κατά Δήμου.

7.Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ́ ́Αποκατάσταση αγροτικής και
δημοτικής οδοποιΐας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων από τις καταστροφές που προξένησε η
κακοκαιρία ΓΗΡΥΟΝΗΣ ́ ́.
8.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της Υπηρεσίας ́ ́Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ.
Θεοδώρων (μελ 1/2023) ́ ́.Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού .
9.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου (σχ.
14097/2022 αίτηση).
10.Έγκριση της υπ ́αρίθ. 1464/2023 τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη της
αμοιβής ορκωτών λογιστών – ελεγκτών για την παροχή Υπηρεσίας ελέγχου του
ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2022.
11.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου , λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-02-07T12:21:00+00:00 Φεβρουάριος 2nd, 2023|
Επιστροφή