Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/05/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/05/2023 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Κατασκευή και λειτουργία
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS στη
θέση Σουσάκι”.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-14T21:46:44+00:00 Μάιος 11th, 2023|
Επιστροφή