Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/09/2020 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση «Σουσάκι» της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

 

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση «Κατουνίστρα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «RENTRON  Α.Ε.Β.Ε.»  στη θέση «Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

4.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-11T12:18:29+00:00 Σεπτέμβριος 7th, 2020|
Επιστροφή